Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 44-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9167 
(21)  Číslo prihlášky  44-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01W 1/00   
(54)  Názov  Pokročilá IoT meteostanica 
(57)  Anotácia  Pokročilá IoT meteostanica využívajúca koncept Internet of things na krátkodobú predpoveď výkonu fotovoltickej elektrárne pozostáva z piatich subsystémov, a to z jadra, senzorového subsystému, komunikačného subsystému, podporného subsystému a napájacieho subsystému. Opísaná pokročilá IoT meteostanica je špecifická možnosťou poskytnutia dostatočnej rezervy na budúce rozširovanie pokročilej IoT meteostanice o ďalšie senzory, prípadne subsystémy, a tým zabezpečenie znalosti vývoja výroby elektrickej energie v lokálnych zdrojoch, a teda aj vo fotovoltických elektrárňach, čo môže výrazným spôsobom pomôcť pri riadení spotreby elektrickej energie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.; Zvolenská 1779/16, 010 08 Žilina 8; SK;
Matúška Slavomír, Ing., PhD.; Gerlachovská 3105/10, 010 08 Žilina 8; SK;
Radilová Martina, Ing., PhD.; Námestie Ľudovíta Fullu 1665/4, 010 01 Žilina 1; SK;
Šinko Martin, Ing.; Veľká okružná 2634/46, 010 01 Žilina 1; SK;
Sýkora Peter, Ing., PhD.; Štúrova 1303/46, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Kamencay Patrik, Ing., PhD.; Rosinská 8542/32C, 010 08 Žilina 8; SK;
Benčo Miroslav, Ing., PhD.; Vyšný Žipov 273, 094 33 Vyšný Žipov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.04.2024 
   Maximálna platnosť do  01.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 1/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 44-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 44-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 01.04.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 01.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.04.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.05.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.05.2020 Typ Doručené
5b Opis 14.05.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.09.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 20.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 20.11.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 20.11.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Typ Odoslané
PUV 44-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku