Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 44-2020
(11)  Utility Model Number  9167 
(21)  Application Number  44-2020 
(22)  Application Date  01.04.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  05.05.2021 
(51)  International Patent Classification  G01W 1/00   
(54)  Title  Pokročilá IoT meteostanica 
(57)  Abstract  Pokročilá IoT meteostanica využívajúca koncept Internet of things na krátkodobú predpoveď výkonu fotovoltickej elektrárne pozostáva z piatich subsystémov, a to z jadra, senzorového subsystému, komunikačného subsystému, podporného subsystému a napájacieho subsystému. Opísaná pokročilá IoT meteostanica je špecifická možnosťou poskytnutia dostatočnej rezervy na budúce rozširovanie pokročilej IoT meteostanice o ďalšie senzory, prípadne subsystémy, a tým zabezpečenie znalosti vývoja výroby elektrickej energie v lokálnych zdrojoch, a teda aj vo fotovoltických elektrárňach, čo môže výrazným spôsobom pomôcť pri riadení spotreby elektrickej energie. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.; Zvolenská 1779/16, 010 08 Žilina 8; SK;
Matúška Slavomír, Ing., PhD.; Gerlachovská 3105/10, 010 08 Žilina 8; SK;
Radilová Martina, Ing., PhD.; Námestie Ľudovíta Fullu 1665/4, 010 01 Žilina 1; SK;
Šinko Martin, Ing.; Veľká okružná 2634/46, 010 01 Žilina 1; SK;
Sýkora Peter, Ing., PhD.; Štúrova 1303/46, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Kamencay Patrik, Ing., PhD.; Rosinská 8542/32C, 010 08 Žilina 8; SK;
Benčo Miroslav, Ing., PhD.; Vyšný Žipov 273, 094 33 Vyšný Žipov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  01.04.2024 
   Utility Model Validity maximum until  01.04.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 44-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 44-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2020 Type Delivered
1a Opis 01.04.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 01.04.2020 Type Delivered
1c Výkresy 01.04.2020 Type Delivered
1d Plná moc 01.04.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.04.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 14.05.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 14.05.2020 Type Delivered
5b Opis 14.05.2020 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.09.2020 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 20.11.2020 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 20.11.2020 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2020 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 20.11.2020 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.05.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Type Sent document
PUV 44-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku