Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 43-2021
(11)  Utility Model Number  9405 
(21)  Application Number  43-2021 
(22)  Application Date  07.04.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.08.2021 
(45)  Publication of Registration Date  20.12.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.11.2021 
(51)  International Patent Classification  G02F 1/00  G01B 9/02   
(54)  Title  Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou  
(57)  Abstract  Optický interferometer, ktorý okrem vstupnej rovinnej dopadovej plochy (1) a výstupnej rovinnej plochy (6) obsahuje kužeľovú odrazovú plochu (2) a valcovú odrazovú plochu (4), je optické zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť z lineárneho svetelného zväzku radiálny a z radiálneho svetelného zväzku znova lineárny. V radiálnom svetelnom zväzku dochádza k vzniku fázového posunu medzi lúčmi radiálneho svetelného zväzku, a preto vo výstupnom svetelnom zväzku, ktorý vychádza z interferometra, je možné pozorovať interferenčné javy. Takýto typ interferometra môže nájsť využitie v meracej technike a jeho miniatúrne verzie v snímacej technike pri výrobe mikrosnímačov na meranie rôznych fyzikálnych veličín. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina 1; SK;
Goraus Matej, Ing., PhD.; Valchárska 390, 038 35 Valča; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  07.04.2025 
   Utility Model Validity maximum until  07.04.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 43-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 43-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.04.2021 Type Delivered
1a Opis 07.04.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 07.04.2021 Type Delivered
1c Výkresy 07.04.2021 Type Delivered
1d Plná moc 07.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 08.04.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.04.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.05.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 22.07.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2021 Type Sent document
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.11.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Type Sent document
PUV 43-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku