Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 43-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  43-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02F 1/00  G01B 9/02   
(54)  Názov  Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou  
(57)  Anotácia  Optický interferometer, ktorý okrem vstupnej rovinnej dopadovej plochy (1) a výstupnej rovinnej plochy (6) obsahuje kužeľovú odrazovú plochu (2) a valcovú odrazovú plochu (4), je optické zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť z lineárneho svetelného zväzku radiálny a z radiálneho svetelného zväzku znova lineárny. V radiálnom svetelnom zväzku dochádza k vzniku fázového posunu medzi lúčmi radiálneho svetelného zväzku, a preto vo výstupnom svetelnom zväzku, ktorý vychádza z interferometra, je možné pozorovať interferenčné javy. Takýto typ interferometra môže nájsť využitie v meracej technike a jeho miniatúrne verzie v snímacej technike pri výrobe mikrosnímačov na meranie rôznych fyzikálnych veličín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina 1; SK;
Goraus Matej, Ing., PhD.; Valchárska 390, 038 35 Valča; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.04.2025 
   Maximálna platnosť do  07.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
 
PUV 43-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 43-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 07.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.04.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.04.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.05.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 22.07.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.11.2021 Typ Interné listy
PUV 43-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku