Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 43-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9193 
(21)  Číslo prihlášky  43-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37328 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 125/14  C09D 133/08  C09D 183/04  C08K 7/22  C08K 7/28  C09D 5/00  C09D 7/61  C09D 7/63   
(54)  Názov  Zmes na flexibilnú tenkovrstvovú povrchovú úpravu odolávajúca tlaku s termoizolačnými a termoreflexnými vlastnosťami 
(57)  Anotácia  Opísaná je zmes na flexibilnú tenkovrstvovú povrchovú úpravu odolávajúca tlaku s termoizolačnými a termoreflexnými vlastnosťami zložená z 0,1 až 40,0 % hmotn. dutých mikročastíc s polymérovým obalom s veľkosťou 20 až 150 μm, v ktorom je zapuzdrený plyn, ďalej je tvorená 0,1 až 40,0 % hmotn. dutými sklenenými guľôčkami s veľkosťou 0,125 až 150 μm, v dutinách ktorých je vákuum s hodnotou najmenej 0,33 kPa, pričom medzipriestory medzi mikroguľôčkami sú vyplnené aerogélom oxidov v množstve 0,01 až 15,0 % hmotn. Zmes ďalej obsahuje spojivo v množstve 3,0 až 50 % hmotn., stabilizátory v množstve 0,1 až 15 % hmotn., aditíva upravujúce vzhľad povrchu v množstve 0,1 až 15,0 % hmotn. a vodu v množstve 4,0 až 50,0 % hmotn. na udržanie pastovitej, prípadne tekutej konzistencie pred nanesením, ktorá sa po odparení vody zmení na pevnú a pružnú. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THERMO INDUSTRY a.s.; Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Valášek Miroslav, Ing.; č.p. 293, 552 22 Jasenná; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.04.2024 
   Maximálna platnosť do  01.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 43-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 43-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 01.04.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 01.04.2020 Typ Doručené
1c Opis 01.04.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 01.04.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2020 Typ Platba
3 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 09.04.2020 Typ Doručené
3b Opis 09.04.2020 Typ Doručené
3c Nároky na ochranu 09.04.2020 Typ Doručené
3d Anotácia 09.04.2020 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 09.04.2020 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2020 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 12.05.2020 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 12.05.2020 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 21.05.2020 Typ Doručené
7a Doklad preukazujúci právo na riešenie 21.05.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 13.07.2020 Typ Doručené
8a Opis 13.07.2020 Typ Doručené
8b Anotácia 13.07.2020 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 13.07.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume vecné chyby 24.07.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.09.2020 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 01.12.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
11e Opis 01.12.2020 Typ Doručené
11f Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.12.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 16.12.2020 Typ Odoslané
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2021 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 13.01.2021 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 14.01.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 15.01.2021 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 26.01.2021 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 43-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.12.2020 Kubínyi Peter Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku