Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 43-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8058 
(21)  Číslo prihlášky  43-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.03.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A46B 15/00  A46B 7/04  A46B 13/02   
(54)  Názov  Elektronický multifunkčný inteligentný prístroj 
(57)  Anotácia  Opísaný je elektronický multifunkčný inteligentný prístroj pozostávajúci z multifunkčnej rukoväti, ktorá má vstup/výstup (6) na prenos dát a nabíjanie, v strednej časti ovládací panel (2) s podsvietením, displej (3), zabudovanú batériu (4), reproduktor (7) a elektroniku na uchovávanie a prehrávame audiodát, ovládanie (5) hlasitosti a časť so spojom (1) s násadami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zubček Martin; Muškátová 491/2, 040 11 Košice - Západ; SK;
Kondáš Martin; Gudernova 1, 040 11 Košice - Západ; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zubček Martin; Muškátová 491/2, 040 11 Košice - Západ; SK;
Kondáš Martin; Gudernova 1, 040 11 Košice - Západ; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  21.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.02.2021 
   Maximálna platnosť do  21.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.03.2018 03/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 43-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 43-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 21.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 21.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 21.02.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 21.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.03.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.04.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 03.07.2017 Typ Doručené
4a Opis 03.07.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 03.07.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 03.07.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.07.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 01.08.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 10.08.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 10.08.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 03.08.2017 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
13 opätovne odoslaný list 13.04.2018 Typ Odoslané
PUV 43-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku