Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 41-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9134 
(21)  Číslo prihlášky  41-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 9/00   
(54)  Názov  Kráčajúca malá vodná elektráreň 
(57)  Anotácia  Kráčajúca malá vodná elektráreň pozostáva aspoň z dvoch hrebeňov (1) v tvare do vodorovného rovinného telesa rozvinutého mlynského kolesa. Hrebeň (1) tvorí rameno s osadenými lopatkami (10) alebo mnohobunkový štvorboký rošt (11), alebo mnohobunková šesťboká voština (12), bunky sú zhora a zdola otvorené. Hrebeň (1) je zavesený na čapoch (20) samostatných výkyvných ramien (4). Druhý koniec samostatného výkyvného ramena (4) je pripojený čapom (22) k lineárnemu ložisku (3). Medzi bodmi samostatného výkyvného ramena (4), t. j. čapmi (20) a (22), je čap (21) zotrvačníka (2), umiestnený na obvodovej kružnici zotrvačníka (2), pričom hriadeľ zotrvačníka (2) je spojený prevodom s elektrickým generátorom (9). Medzi lineárnymi ložiskami (3) je vodorovné stabilizačné rameno (8). Pár hrebeňov (1) je navzájom pootočený o 180°. Každý hrebeň (1) má zotrvačníky (2), lineárne ložiská (3), samostatné výkyvné ramená (4) a vodorovné stabilizačné rameno (8). Hriadele zotrvačníkov (2) sú uložené na ráme pontónu alebo ukotvené. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.03.2024 
   Maximálna platnosť do  31.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 41-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 41-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 31.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 31.03.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 31.03.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 31.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.03.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.04.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.08.2020 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 13.08.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.09.2020 Typ Doručené
7a Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7b Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7c Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7d Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7e Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7f Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7g Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7h Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7i Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7j Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7k Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7l Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7m Výkresy 14.09.2020 Typ Doručené
7n Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
7o Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
7p Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
7q Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Typ Doručené
8a Opis 24.09.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 24.09.2020 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 24.09.2020 Typ Doručené
8d Anotácia 24.09.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.10.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 16.11.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 16.11.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 16.11.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 41-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku