Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 41-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8309 
(21)  Číslo prihlášky  41-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23C 7/02  B23C 5/08  B23B 1/00   
(54)  Názov  Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s helikoidnou reznou hranou a s rotáciou rezného nástroja s pohyblivým interakčným bodom 
(57)  Anotácia  Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s rotáciou rezného nástroja s helikoidnou reznou hranou a s pohyblivým interakčným bodom pozostáva z upínacej platne (1) s rybinovým vedením, v ktorom je uložený suport (2) so šikmou upínacou plochou, na ktorom je posuvne uložený domček (3) s horizontálnym hriadeľom. Na jednom konci hriadeľa je upnutý nástroj (4) aspoň s jednou reznou hranou. Na druhý koniec hriadeľa nadväzuje pohonná jednotka (5) pripevnená o domček (3). Nástroj (4) má na obvode prichytenú vymeniteľnú reznú platničku s reznou hranou v tvare časti skrutkovice. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 03 Rajecké Teplice; SK;
Martikáň Anton, Ing., PhD.; Dolná Mariková 7, 018 02 Dolná Mariková; SK;
Martikáň Pavol, Ing.; Dolná Mariková 7, 018 02 Dolná Mariková; SK;
Drbúl Mário, Ing., PhD.; Gaštanová 3077/23, 010 07 Žilina 7; SK;
Šajgalík Michal, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Holubják Jozef, Ing., PhD.; Mútne 78, 029 63 Mútne; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Daniš Igor, Ing., PhD.; Horná ulica č. 2959/20A, 022 01 Čadca 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.03.2022 
   Maximálna platnosť do  13.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 41-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 41-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.03.2018 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 13.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
1c Opis 13.03.2018 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 13.03.2018 Typ Doručené
1e Výkresy 13.03.2018 Typ Doručené
1f Anotácia 13.03.2018 Typ Doručené
1g Obrázok k anotácii 13.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.03.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.04.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.05.2018 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 21.05.2018 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 22.05.2018 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 22.05.2018 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 21.05.2018 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 08.10.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.10.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.11.2018 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
PUV 41-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku