Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 41-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7975 
(21)  Číslo prihlášky  41-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 3/22  G01L 3/24  G01R 31/34  G01R 31/317  G01M 13/00  G01M 15/00   
(54)  Názov  Dynamometer na zaťažovanie s nastaviteľným modelom záťaže a spôsob regulácie jeho momentu 
(57)  Anotácia  Dynamometer na zaťažovanie s nastaviteľným modelom záťaže pozostáva z motora (1) dynamometra, testovaného motora (2) a z riadiaceho systému (6), ktorý umožňuje presnú reguláciu momentu motora (1) dynamometra. Riadiaci systém (6) je nastavený tak, aby pracoval v regulačnej slučke momentu. Spôsob regulácie momentu motora (1) dynamometra je riešený tak, že súčasťou riadiaceho systému (6) je obvod (7) na generovanie referencie, v ktorom sa generuje referenčný moment (24) na momentovú reguláciu. Referenčný moment (24) na momentovú reguláciu sa vypočíta tak, že od aktuálneho momentu (11) testovaného motora (2) sa odpočíta signál (21) kompenzujúci dynamiku mechanických častí a odpočíta sa aj signál (23) kompenzujúci trecí moment. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kyslan Karol, Ing., PhD.; Krosnianska 47, 040 22 Košice 22; SK;
Lacko Milan, Ing., PhD.; Mieru 32, 044 14 Čaňa; SK;
Girovský Peter, Ing., PhD.; 1. mája 1220, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK;
Biroš Milan, Ing.; Záhradná 15, 087 01 Giraltovce; SK;
Ďurovský František, doc. Ing., PhD.; Hemerkova 23, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.02.2021 
   Maximálna platnosť do  20.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 41-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 41-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2017 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 20.02.2017 Typ Doručené
1b Opis 20.02.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 20.02.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 20.02.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 20.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.03.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.04.2017 Typ Doručené
4a Opis 05.04.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 05.04.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 05.04.2017 Typ Doručené
4d Obrázok k anotácii 05.04.2017 Typ Doručené
4e Výkresy 05.04.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.04.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.05.2017 Typ Doručené
6a Opis 02.05.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 02.05.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 02.05.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 02.05.2017 Typ Doručené
6e Obrázok k anotácii 02.05.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.05.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 19.05.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 24.05.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 24.05.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 19.05.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 02.11.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.11.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.01.2018 Typ Odoslané
PUV 41-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku