Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 41-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7552 
(21)  Číslo prihlášky  41-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.03.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.04.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.10.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00  H02P 27/04   
(54)  Názov  Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s premennou frekvenciou z jednofázovej siete 
(57)  Anotácia  Zapojenie jednovetvového maticového meniča na napájanie dvojfázového elektromotora s premennou frekvenciou z jednofázovej siete pozostáva zo striedavého napájacieho zdroja (4), z jednovetvového maticového meniča (3) s dvomi obojsmernými spínačmi (S1), (S2) a so stredným vývodom (5), zvyšujúceho autotransformátora (9) so stredným vývodom (10), vývodom (11) a vývodom (12), kondenzátora (C) dvojfázového elektromotora (7) s hlavným vinutím (H) a pomocným vinutím (P). Zapojenie sa vyznačuje tým, že hlavné vinutie (H) dvojfázového elektromotora (7) aj pomocné vinutie (P) v sérii s kondenzátorom (C) sú zapojené medzi stredným vývodom (10) zvyšujúceho autotransformátora (9) a stredným vývodom (5) jednovetvového maticového meniča (3), ktorý je pripojený medzi vývod (11) a vývod (12) zvyšujúceho autotransformátora (9) a riadiace elektródy (G1), (G2) obojsmerných spínačov (S1) a (S2) sú pripojené k riadiacej jednotke (13). Jednofázový maticový menič (3) svojím spínaním zabezpečuje plynulú zmenu frekvencie, tým aj otáčok, v celom pracovnom rozsahu dvojfázového elektromotora (7) a kondenzátor (C) zabezpečuje fázové posunutie napätia a prúdu pomocného vinutia (P) vzhľadom na napätie a prúd hlavného vinutia (H). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Štefanec Pavol, Ing.; Bohunice 86, 018 52 Bohunice; SK;
Laškody Tomáš, Ing.; Severná 348/10, 072 14 Pavlovce nad Uhom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  26.03.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.03.2019 
   Maximálna platnosť do  26.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.04.2016 04/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.10.2016 10/2016 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.12.2019 12/2019 MK2K
 
PUV 41-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 41-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.03.2015 Typ Doručené
1a Opis 26.03.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.03.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 26.03.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 26.03.2015 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 26.03.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.04.2015 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.04.2015 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 02.07.2015 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.07.2015 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.09.2015 Typ Doručené
6a Opis 09.09.2015 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 09.09.2015 Typ Doručené
6c Anotácia 09.09.2015 Typ Doručené
6d Výkresy 09.09.2015 Typ Doručené
7 Žiadosť o opravu 21.10.2015 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2015 Typ Odoslané
9 Žiadosť o opravu 18.11.2015 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 19.01.2016 Typ Doručené
10a Anotácia 19.01.2016 Typ Doručené
10b Opis 19.01.2016 Typ Doručené
10c Nároky na ochranu 19.01.2016 Typ Doručené
10d Výkresy 19.01.2016 Typ Doručené
10e Žiadosť o opravu 19.01.2016 Typ Doručené
11 Plná moc 25.01.2016 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2016 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 10.02.2016 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 10.02.2016 Typ Odoslané
15 oznámenie o výsledku rešerše 10.02.2016 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 10.02.2016 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 12.07.2016 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.07.2016 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.09.2016 Typ Odoslané
PUV 41-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku