Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 40-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9172 
(21)  Číslo prihlášky  40-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/19   
(54)  Názov  Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu a spájkovaný spoj so spájkou bez obsahu titánu 
(57)  Anotácia  Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu sa uskutočňuje tak, že najskôr sa na spájkovanej hladkej ploche keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu laserovým mikroštruktúrovaním vytvára povrchová textúra s elementárnymi prvkami štvorcového tvaru veľkosti 1,5 mm až 3,0 mm x 1,5 mm až 3,0 mm s konverzným profilom s hustotou textúry 12,5 % až 51 % a hĺbkou textúry 0,05 až 0,2 mm. Následne sa na kovovú alebo keramickú časť spoja bez mikroštruktúrovania nanáša spájka bez obsahu titánu na báze Zn pri teplote od 250 °C do 450 °C a aplikuje sa aktívny ultrazvuk s frekvenciou 40 kHz. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Šugár Peter, prof. Ing., CSc.; Koniarekova 5863/4, 917 01 Trnava 1; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.03.2024 
   Maximálna platnosť do  25.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 2/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 40-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 40-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.03.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 25.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 25.03.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 25.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.03.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 28.06.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 28.06.2020 Typ Doručené
5b Opis 28.06.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.06.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 04.09.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 04.09.2020 Typ Doručené
7b Opis 04.09.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2020 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.09.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 06.11.2020 Typ Doručené
10b Opis 06.11.2020 Typ Doručené
11 rešeršná správa 16.12.2020 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 16.12.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 16.12.2020 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2020 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 40-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku