Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 40-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7295 
(21)  Číslo prihlášky  40-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.03.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60W 40/09   
(54)  Názov  Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla 
(57)  Anotácia  Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov nákladných a osobných automobilov podľa tohto riešenia spočíva v zázname polohy brzdového pedála (2) bezkontaktným snímačom (A) spolu s informáciami o čase, rýchlosti, decelerácii a akcelerácii vozidla. Prvá časť snímača (3) je pripevnená k brzdovému pedálu (2), pričom druhá časť snímača (5) je umiestnená na konštrukcii vozidla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta; Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabó Mário, Ing.; Školská 485, 925 81 Šaľa; SK;
Tkač Zdenko, prof. Ing.; Beethovenova 14, 949 01 Nitra; SK;
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.; Stavbárska 1451/4, 949 01 Nitra; SK;
Polonec Tomáš, Ing.; Schurmannova 16, 949 01 Nitra; SK;
Gombík Milan, Mgr.; Agatová 66, 927 00 Šaľa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  24.03.2018 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.03.2018 
   Maximálna platnosť do  24.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2015 6/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2015 12/2015 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.12.2018 12/2018 MK2K
 
PUV 40-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 40-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.03.2014 Typ Doručené
1a Opis 24.03.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.03.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 24.03.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 24.03.2014 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 24.03.2014 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 07.04.2014 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 23.04.2014 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.04.2014 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.05.2014 Typ Platba
6 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 14.07.2014 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 23.07.2014 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.09.2014 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 17.10.2014 Typ Doručené
9a Opis 17.10.2014 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 17.10.2014 Typ Doručené
9c Anotácia 17.10.2014 Typ Doručené
9d Výkresy 17.10.2014 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2014 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 16.12.2014 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 16.12.2014 Typ Doručené
12a Opis 16.12.2014 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 16.12.2014 Typ Doručené
12c Anotácia 16.12.2014 Typ Doručené
12d Výkresy 16.12.2014 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2015 Typ Odoslané
14 Oznámenie inde neuvedené 02.02.2015 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 02.02.2015 Typ Doručené
15a Opis 02.02.2015 Typ Doručené
15b Nároky na ochranu 02.02.2015 Typ Doručené
15c Anotácia 02.02.2015 Typ Doručené
15d Výkresy 02.02.2015 Typ Doručené
16 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.02.2015 Typ Interné listy
17 rešeršná správa 18.03.2015 Typ Interné listy
18 výsledok rešerše 01.04.2015 Typ Odoslané
19 oznámenie o výsledku rešerše 01.04.2015 Typ Odoslané
20 pokyn na zverejnenie PÚV 01.04.2015 Typ Interné listy
21 záznam o ukončení konania o PÚV 30.09.2015 Typ Interné listy
22 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.09.2015 Typ Interné listy
23 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.01.2016 Typ Odoslané
PUV 40-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku