Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 39-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9656 
(21)  Číslo prihlášky  39-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.12.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.12.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 9/60   
(54)  Názov  Zapojenie inteligentného cestného bezpečnostného zariadenia a inteligentný cestný stĺpik 
(57)  Anotácia  Zapojenie inteligentného cestného bezpečnostného zariadenia je tvorené doskou plošného spoja (1) na osadenie obvodov (2) svetelnej navigácie s LED diódou, riadiaceho obvodu (3), komunikačného obvodu (4), senzorického bloku (7) a nabíjačky (8) s podpornými obvodmi. Nabíjačka (8) s podpornými obvodmi je výstupom pripojená na dobíjateľnú batériu (5) a vstupom je pripojená na solárny panel (6). Z LED diódy obvodu (2) svetelnej navigácie je vyvedený navigačný optovod (2.1). Riadiaci obvod (3) je prepojený s obvodom (2) svetelnej navigácie, komunikačným obvodom (4), dobíjateľnou batériou (5), obvodmi (8) nabíjačky a senzorickým blokom (7). Inteligentný cestný stĺpik s inteligentným cestným bezpečnostným zariadením je riešený tak, že na hornú časť (12) telesa cestného stĺpika je odnímateľne rozoberateľným spojom pripevnená dutá nadstavba (13) spolu s držiakom (14) solárneho panela (6), pričom v dutej nadstavbe (13) je uložená doska plošného spoja (1) inteligentného cestného bezpečnostného zariadenia tak, že z časti dutej nadstavby (13) orientovanej kolmo na vozovku je vyvedený navigačný optovod (2.1) z LED diódy obvodu (2) svetelnej navigácie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Domaracký Erik; Váhovce 51;
Domaracký Tomáš; Váhovce 51 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Domaracký Erik; Váhovce 51;
Domaracký Tomáš; Váhovce 51 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.04.2026 
   Maximálna platnosť do  01.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.12.2022 23/2022 FG2K
 
PUV 39-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 06.04.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 39-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.06.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2022 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.11.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.12.2022 Typ Odoslané
vnútrospisový list 16.03.2023 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 17.03.2023 Typ Odoslané
PUV 39-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku