Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 38-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  38-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 13/00  A47G 5/02   
(54)  Názov  Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí 
(57)  Anotácia  Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí pozostáva z krytu (1) navíjača plachty, ktorý je rozoberateľne spojený so stabilizačnými nohami (2), pričom tieto môžu byť rozoberateľne spojené s držiakmi (6) na zaistenie krycej steny o rôzne predmety nachádzajúce sa v mieste mimoriadnej udalosti, akými sú kolesá áut, stromy, oceľové zvodidlá a iné. Z krytu (1) navíjača plachty sa manuálne rozvíja krycia plachta (3), ktorá sa môže zachytiť o predmety alebo o záchytné oko (5) nasledujúceho krytu (1) navíjača plachty. Krycia plachta (3) sa sťahuje cez zabudovaný navíjač (7) do krytu (1) navíjača plachty, pričom kryt (1) navíjača plachty je zakrytý klobúkom (4). Celá konštrukcia je poskladateľná do prenosného, úložného a skladovateľného stavu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  endrius, s.r.o.; Pod Vtáčnikom 3, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Solár Andrej, Ing.; Pod Vtáčnikom 3, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.03.2025 
   Maximálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
 
PUV 38-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 38-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.03.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 30.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.04.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.06.2021 Typ Doručené
5a Opis 14.06.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 14.06.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.06.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 08.07.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 09.07.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.07.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.07.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Typ Interné listy
PUV 38-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku