Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 37-2019
(11)  Utility Model Number  8766 
(21)  Application Number  37-2019 
(22)  Application Date  23.03.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  07.01.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  14.04.2020 
(51)  International Patent Classification  B24C 1/10  C21D 7/04   
(54)  Title  Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov 
(57)  Abstract  Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov je tvorený vodiacim tŕňom (2) na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou (3) a na druhom konci je ukončený pružným členom (4). Vodiaci tŕň (2) je uložený v puzdrovom guľôčkovom vedení (1) a pružný člen (4) je uložený v dynamometri (5), ktorý je pevne spojený so základovou platňou (6). Základová platňa (6) je pevne upevnená na sústruh. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Bachratý Michal, doc. Ing., PhD.; Šalviová 26, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK;
Králik Marian, doc. Ing., CSc.; Mamateyova 5, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK;
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.; Adama Štrekára 53, 917 08 Trnava 8; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovena 34, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  23.03.2023 
   Utility Model Validity maximum until  23.03.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 01/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 37-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 37-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.03.2019 Type Delivered
1a Opis 23.03.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 23.03.2019 Type Delivered
1c Výkresy 23.03.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 23.03.2019 Type Delivered
1e Plná moc 23.03.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 25.03.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.04.2019 Type Payment
4 výzva na predloženie plnej moci 30.04.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 27.05.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 27.05.2019 Type Delivered
5b Plná moc 27.05.2019 Type Delivered
5c Plná moc 27.05.2019 Type Delivered
6 správa o prieskume vecné chyby 07.06.2019 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 30.07.2019 Type Delivered
7a Sprievodný list 30.07.2019 Type Delivered
7b Opis 30.07.2019 Type Delivered
8 správa o prieskume vecné chyby 06.08.2019 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 05.09.2019 Type Delivered
9a Sprievodný list 05.09.2019 Type Delivered
9b Opis 05.09.2019 Type Delivered
9c Opis 05.09.2019 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.09.2019 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 14.11.2019 Type Internal Letter
12 rešeršná správa 14.11.2019 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 14.11.2019 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 14.11.2019 Type Internal Letter
15 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
15a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
17 záznam o ukončení konania o PÚV 07.04.2020 Type Internal Letter
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.04.2020 Type Internal Letter
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.06.2020 Type Sent document
PUV 37-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku