Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 37-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8766 
(21)  Číslo prihlášky  37-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 1/10  C21D 7/04   
(54)  Názov  Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov 
(57)  Anotácia  Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov je tvorený vodiacim tŕňom (2) na jednom konci ukončeným hlavicou s guľôčkou (3) a na druhom konci je ukončený pružným členom (4). Vodiaci tŕň (2) je uložený v puzdrovom guľôčkovom vedení (1) a pružný člen (4) je uložený v dynamometri (5), ktorý je pevne spojený so základovou platňou (6). Základová platňa (6) je pevne upevnená na sústruh. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Bachratý Michal, doc. Ing., PhD.; Šalviová 26, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK;
Králik Marian, doc. Ing., CSc.; Mamateyova 5, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK;
Peterka Jozef, Dr. Ing. prof.; Ulica Adama Štrekára 8118/53, Trnava;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovena 34, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.03.2026 
   Maximálna platnosť do  23.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.03.2023 6/2023 ND2K
 
PUV 37-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.04.2019 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 07.03.2023 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 37-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 23.03.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 23.03.2019 Typ Doručené
Opis 23.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 23.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.04.2019 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 30.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.05.2019 Typ Doručené
správa o prieskume vecné chyby 07.06.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.07.2019 Typ Doručené
Opis 30.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2019 Typ Doručené
správa o prieskume vecné chyby 06.08.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2019 Typ Doručené
Opis 05.09.2019 Typ Doručené
Opis 05.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.09.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 14.11.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 14.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 14.11.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 14.11.2019 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.04.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.04.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.06.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 26.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 24.02.2023 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 08.03.2023 Typ Odoslané
PUV 37-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku