Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 37-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8322 
(21)  Číslo prihlášky  37-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.01.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 37/00  G08B 17/06  A62C 37/08   
(54)  Názov  Teplotný senzor na spúšťanie pyrotechnických a aerosólových hasiacich prístrojov 
(57)  Anotácia  Teplotný senzor na spúšťanie pyrotechnických a aerosólových hasiacich prístrojov a najmä impulzných hasiacich modulov pozostáva z telesa (7) krytu, v ktorom je umiestnená cievka (8), v ktorej stredovom otvore je umiestnená vodiaca tyč (14) s dorazom. Na hornom konci vodiacej tyče (14) s dorazom je prichytený permanentný magnet (9), ku ktorému dolieha pružina (10) s predpätím. Teleso (7) krytu má na spodnom konci poistkový mechanizmus (16) aretácie/uvoľnenia permanentného magnetu (9). K poistkovému mechanizmu (16) z hornej strany dolieha spodný koniec vodiacej tyče (14) s dorazom. Cievka (8) má z telesa (7) krytu elektrický výstup (15) na aktiváciu hasiaceho modulu. Poistkový mechanizmus (16) aretácie/uvoľnenia permanentného magnetu (9) pozostáva z držiaka (12) poistky tvaru C. Horný koniec držiaka (12) poistky je vybavený odklopným ramenom (13), pričom medzi dolný koniec držiaka (12) poistky a spodnú stranu sklopného ramena (13) je vložená sklenená banka (11) poistky s kvapalinovou náplňou alebo tavná poistka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lamos Tomáš; Šikmá 30, 821 06 Bratislava 214; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.03.2022 
   Maximálna platnosť do  01.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 08/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 08.01.2019 01/2019 FG2K
 
PUV 37-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 37-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.03.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.03.2018 Typ Doručené
1b Opis 01.03.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 01.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.03.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 05.03.2018 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.03.2018 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 16.03.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 16.03.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.04.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 14.06.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.06.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.06.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 14.06.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 07.11.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.11.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.12.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.2020 Typ Doručené
14a Plná moc 30.07.2020 Typ Doručené
15 oznámenie o zápise zmeny 04.09.2020 Typ Odoslané
PUV 37-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.09.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku