Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 36-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9653 
(21)  Číslo prihlášky  36-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 19/02  B25J 5/00  G08B 21/02  G08B 21/14  G08B 21/16  G08B 7/06   
(54)  Názov  Zariadenie na prieskum nebezpečného prostredia 
(57)  Anotácia  Zariadenie na prieskum nebezpečného prostredia, napríklad v prípade dopravnej nehody v tuneli, je tvorené sférickým robotom (1), ktorý sa skladá z riadiacej časti (2), meracej časti (3), napájacej časti (4), ďalej z komunikačného kanála (9) a zobrazovaco-riadiaceho zariadenia (12). Riadiaca časť (2) je tvorená platformou (14), na ktorej sú umiestené mikropočítač (5), pohonný mechanizmus (7) a snímače (8) polohy. Meracia časť (3) je tvorená mikropočítačom (6) na spracovanie dát a výsuvným ramenom (10) priamo spojeným s meracou hlavou (11) so snímačmi, ktorá je vysúvaná vysúvacím mechanizmom (10b) zo sférického robota (1) na určitý čas, a to len počas merania. Údaje zo sférického robota (1) sa odosielajú cez komunikačný kanál (9) do zobrazovaco-riadiaceho zariadenia (12), prípadne sa dáta môžu odosielať aj do pozemnej stanice (13), ktorá je pripojená na klaud. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hruboš Marián, Ing., PhD.; Minčolská 2349/15, Vrútky;
Bujňák Marek, Ing.; Brezovica 430;
Nemec Dušan, Ing.; Trnavská 1358/15, Žilina;
Pirník Rastislav, Ing.; Komenského 1140/18, Kysucké Nové Mesto;
Kuchár Pavol; Brodňanská 124/29, Žilina;
Gregor Michal, Ing., PhD.; Rosina 944 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.03.2026 
   Maximálna platnosť do  30.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 36-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 36-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 30.03.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 30.03.2022 Typ Doručené
Opis 30.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 30.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 23.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 36-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku