Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 36-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8833 
(21)  Číslo prihlášky  36-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.08.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 7/04  A47G 1/17  B44C 5/04   
(54)  Názov  Firemná magnetka so zakódovaným informačným obsahom 
(57)  Anotácia  Firemná magnetka so zakódovaným informačným obsahom pozostáva z nosiča (1) na zadnej strane s magnetickou fóliou (2), pričom predná strana nosiča (1) má informačnú plochu (3) s QR kódom, informačnú plochu (4) firemného loga a/alebo textovú informačnú plochu (5) akcie – sloganu. Predná strana nosiča (1) má informačnú plochu (6) s webovou stránkou a/alebo reliéfny prvok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rusnáčik Branislav; Luhačovická 3661/14, Bratislava-Ružinov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rusnáčik Branislav; Luhačovická 14, 821 04 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.03.2023 
   Maximálna platnosť do  20.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.08.2020 8/2020 FG2K
 
PUV 36-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2019 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2019 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 36-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.03.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.03.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.03.2019 Typ Doručené
Opis 20.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 05.04.2019 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.04.2019 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.04.2019 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 24.04.2019 Typ Odoslané
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.07.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 03.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 03.01.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 03.01.2020 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 24.01.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.02.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.09.2022 Typ Odoslané
PUV 36-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku