Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 36-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7981 
(21)  Číslo prihlášky  36-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 3/02  F03D 80/00  H02K 7/18   
(54)  Názov  Dvojosová horizontálna turbína 
(57)  Anotácia  Dvojosová horizontálna turbína pozostáva z valca (1) a valca (2), ktoré obsahujú drážky (3) s obtekajúcimi plochami (4). Medzi valcom (1) a valcom (2) je medzera na obtekanie média a sú spojené stálym prevodom (P) s výstupným hriadeľom (H) na zabezpečenie synchronizácie otáčok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Svrček Štefan; Hlavná 265, 917 42 Voderady; SK;
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 919 42 Trnava; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovenova 34, 917 08 Trnava; SK;
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.; Mierova 38, 922 07 Veľké Kostoľany; SK;
Božek Pavol, prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Čička Roman, doc. Ing., PhD.; J. G. Tajovského 9, 919 42 Trnava; SK;
Senderská Katarína, Ing., PhD.; Hlinkova 24, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.02.2021 
   Maximálna platnosť do  13.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
 
PUV 36-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 36-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 13.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 13.02.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 13.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.03.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 24.03.2017 Typ Doručené
4b Opis 24.03.2017 Typ Doručené
4c Nároky na ochranu 24.03.2017 Typ Doručené
4d Anotácia 24.03.2017 Typ Doručené
4e Výkresy 24.03.2017 Typ Doručené
4f Obrázok k anotácii 24.03.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.04.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.05.2017 Typ Doručené
6a Opis 18.05.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 18.05.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 18.05.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.06.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 06.06.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 08.06.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 08.06.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 07.06.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 06.11.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.11.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2018 Typ Odoslané
PUV 36-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku