Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 35-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9240 
(21)  Číslo prihlášky  35-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/00  B23Q 17/00   
(54)  Názov  Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny 
(57)  Anotácia  Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny obsahuje sondu (1), ktorá je umiestnená v zásobníku (6) reznej kvapaliny (7) obrábacieho stroja (8) a má zabudovaný snímač teploty reznej kvapaliny (2), snímač koncentrácie reznej kvapaliny (3), snímač úrovne acidity reznej kvapaliny (4) a snímač výšky hladiny reznej kvapaliny (5) určený na automatické vysielanie nasnímaných údajov o reznej kvapaline (7) bezdrôtovou komunikáciou (9) do zobrazovača (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jurina František, Ing.; Partizánska 119/369, 922 05 Chtelnica; SK;
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.; Adama Štrekára 53, 917 08 Trnava 8; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Repko Aleksandr, prof. Ing., DrSc.; Lesnaya 23, 427438 Votkinsk; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.03.2024 
   Maximálna platnosť do  24.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 6/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 35-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.04.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 35-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 24.03.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 24.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 24.03.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 24.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.03.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 17.09.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 17.09.2020 Typ Doručené
6b Opis 17.09.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.11.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
8b Opis 09.11.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.12.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 18.12.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 18.12.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 18.12.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.06.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 35-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku