Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 35-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8446 
(21)  Číslo prihlášky  35-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.02.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23D 63/02  B26D 7/26  B23D 59/00   
(54)  Názov  Zariadenie na opotrebovanie zuba pílového kotúča 
(57)  Anotácia  Zariadenie na opotrebovanie zuba pílového kotúča sa skladá z nosného rámu (1), v ktorom sú umiestnené ozubené kolieska (2), ktoré sú priskrutkované poistnými skrutkami (7), prepojené so závažiami (3). Na zuboch pílových kotúčov (5) sú umiestnené dištančné podložky (6), ktoré sú priskrutkované poistnými skrutkami (7). Príruba (4) prekrýva čelo nosného rámu (1) a je priskrutkovaná skrutkami (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 886/20, 963 01 Krupina; SK;
Štefánek Milan, Ing.; 1. mája 200/15, 971 01 Prievidza 1; SK;
Kovač Ján, doc. Ing., PhD.; Na barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec; SK;
Kuvik Tomáš, Ing.; Látky 109, 985 45 Látky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.02.2025 
   Maximálna platnosť do  27.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 09.02.2022 3/2022 ND2K
 
PUV 35-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.03.2018 68,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.01.2022 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 35-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 27.02.2018 Typ Doručené
1b Opis 27.02.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.02.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.03.2018 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.03.2018 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.05.2018 Typ Doručené
6a Anotácia 21.05.2018 Typ Doručené
6b Opis 21.05.2018 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 21.05.2018 Typ Doručené
6d Výkresy 21.05.2018 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 25.06.2018 Typ Doručené
8a Opis 25.06.2018 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 25.06.2018 Typ Doručené
8c Výkresy 25.06.2018 Typ Doručené
8d Anotácia 25.06.2018 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 05.09.2018 Typ Doručené
10a Opis 05.09.2018 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 05.09.2018 Typ Doručené
10c Anotácia 05.09.2018 Typ Doručené
10d Výkresy 05.09.2018 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.09.2018 Typ Interné listy
12 rešeršná správa 19.10.2018 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 19.10.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 19.10.2018 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 19.10.2018 Typ Interné listy
16 záznam o ukončení konania o PÚV 15.03.2019 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.03.2019 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19a Plná moc 19.01.2022 Typ Doručené
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.01.2022 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 26.01.2022 Typ Odoslané
PUV 35-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku