Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 35-2009
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5462 
(21)  Číslo prihlášky  35-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.04.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.12.2009 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.06.2010 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 7/16  G01K 17/00  F24D 19/00   
(54)  Názov  Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov 
(57)  Anotácia  Predmetom úžitkového vzoru je spôsob využitia nelineárnych elektrických charakteristík závislých od teploty pri termistroch a spôsob ich priradenia k vykurovacím telesám tak, že závislosť výstupného signálu zo snímačov od teploty vykurovacieho telesa zodpovedá závislosti prenosu tepla z vykurovacieho telesa do miestnosti, pričom výstupný signál je súčasne úmerný tepelnému výkonu vykurovacích telies. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schwartz Ladislav, doc. Ing., PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK;
Perko Pavol, Ing.; Železničná 54, 010 03 Žilina - Budatín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  30.04.2013 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.04.2013 
   Maximálna platnosť do  30.04.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.12.2009 12/2009 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.06.2010 06/2010 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 08.01.2014 01/2014 MK2K
 
PUV 35-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 35-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 30.04.2009 Typ Doručené
1a Opis 30.04.2009 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.04.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 30.04.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 30.04.2009 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2009 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2009 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 11.09.2009 Typ Doručené
4a Opis 11.09.2009 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 11.09.2009 Typ Doručené
4c Anotácia 11.09.2009 Typ Doručené
4d Výkresy 11.09.2009 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.10.2009 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 08.10.2009 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 08.10.2009 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.10.2009 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.10.2009 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 22.03.2010 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.03.2010 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.06.2010 Typ Odoslané
PUV 35-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku