Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 34-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9133 
(21)  Číslo prihlášky  34-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/80   
(54)  Názov  Vákuový zatepľovací a oplášťovací systém 
(57)  Anotácia  Vákuový zatepľovací a oplášťovací systém určený najmä na minimálne úniky tepla v stavebníctve a priemysle pozostáva z vákuového panela (1), vytvoreného z dvoch, troch, prípadne štyroch nepriepustných tabúľ (2) navzájom spojených plastovými rámami (3) nalepenými na hranách nepriepustných tabúľ (2). Medzi nepriepustnými tabuľami (2) sú v rastri nainštalované nekovové rozperky (4) alebo magnetické rozperky (5). Magnetické rozperky (5) sú podlepené izolačným materiálom (6). V jednom z rohov plastového rámu (3) je cez naskrutkovanú koncovku distribúcie vákua (7) pripojená hadica, rúra ( 8) s vákuovou pumpou (9), pred ktorou je zapojený vákuový kapacitor (10) s podtlakovými spínačmi (11). Nepriepustné tabule (2) môžu byť vyrobené zo všetkých materiálov, ktoré neprepúšťajú vzduch a dokážu udržať vákuum, prednostne zo skla, podlepeného plastovou reflexnou fóliou. Nepriepustnou tabuľou (2) vo vákuovom paneli (1) môže byť aj integrovaný fotovoltický panel (12). Vákuová pumpa (9), pred ktorou je zapojený vákuový kapacitor (10) s podtlakovými spínačmi (11), môže byť umiestnená mimo vákuového panela (1), resp. môže byť integrovaná priamo vo vákuovom paneli (1), kde je napájaná batériou (13) a dobíjaná fotovoltickým panelom (12), integrovaným vo vákuovom paneli (1). Nekovové rozperky (4) sú vyrobené z tepelnoizolačného materiálu, prednostne z plastov alebo styroduru. Magnetické rozperky (5) sú tvorené magnetmi (S, N) obrátenými k sebe rovnakou polaritou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hodák Pavol, Ing.; Tomášovská 785/15, 053 15 Hrabušice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hodák Pavol, Ing.; Tomášovská 785/15, 053 15 Hrabušice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.03.2024 
   Maximálna platnosť do  25.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 34-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 34-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 25.03.2020 Typ Doručené
1b Opis 25.03.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 25.03.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 25.03.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 25.03.2020 Typ Doručené
1f Sprievodný list 25.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.03.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.04.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.07.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 21.09.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 16.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 13.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 34-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku