Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 34-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8829 
(21)  Číslo prihlášky  34-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.08.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/18  H04N 5/765  A47G 33/00   
(54)  Názov  Zostava rozlúčkovej videoprezentácie na smútočných obradoch 
(57)  Anotácia  Zostava rozlúčkovej videoprezentácie na smútočných obradoch v smútočnej sále alebo v areáli domu smútku s inštalovaným audioportom (3) pozostáva z elektronickej zobrazovacej jednotky (1) aspoň s jedným vstupným dátovým portom (2) pre dátový nosič (3) smútočnej videoprezentácie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huszár Miroslav; Ľuda Zúbka 1192/1, Bratislava-Dúbravka 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huszár Miroslav; Ľuda Zúbka 1, 841 01 Bratislava 42; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.03.2023 
   Maximálna platnosť do  20.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.08.2020 8/2020 FG2K
 
PUV 34-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.04.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 34-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.03.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.03.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.03.2019 Typ Doručené
Opis 20.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 05.04.2019 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.04.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.07.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.07.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 20.01.2020 Typ Interné listy
rešeršná správa 20.01.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 21.01.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 21.01.2020 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 05.05.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.08.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.09.2022 Typ Odoslané
PUV 34-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku