Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 33-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  33-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 21/78  G06F 21/60  G06F 16/93  G06F 21/86   
(54)  Názov  Chránené dátové úložisko 
(57)  Anotácia  Chránené dátové úložisko v oblasti archivácie dokumentov v elektronickej forme obsahuje rozhranie RS232 (4) a rozhranie USB (5) prepojené s procesorom (6) s nainštalovanou aplikáciou, ktorý je prepojený s integrovaným jednorazovo zapisovateľným pamäťovým úložiskom (7) napojeným na rozhranie (8) tlačiarne (9), pričom rozhranie RS232 (4), rozhranie USB (5), procesor (6) s nainštalovanou aplikáciou, pamäťové úložisko (7) a aj rozhranie (8) tlačiarne (9) sú uložené v nerozoberateľnom puzdre (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHDU s.r.o.; Vígľašská 3012/10, 851 07 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Genšor Štefan, Ing.; Hattalova 44, 029 01 Námestovo 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.; Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zastavené konania o prihláškach úžitkových vzorov 26.01.2022 02/2022 FB2K
 
PUV 33-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 33-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.03.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.03.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
1d Doklad o prevode 18.03.2019 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 18.03.2019 Typ Doručené
1f Výkresy 18.03.2019 Typ Doručené
1g Anotácia 18.03.2019 Typ Doručené
1h Nároky na ochranu 18.03.2019 Typ Doručené
1i Opis 18.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.03.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.03.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.03.2019 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 07.05.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.07.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.08.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.08.2019 Typ Doručené
8b Oznámenie k poplatkom 27.08.2019 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.09.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 15.10.2019 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 08.11.2019 Typ Odoslané
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2019 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 09.12.2019 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.12.2019 Typ Platba
16 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 07.01.2020 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 09.04.2020 Typ Doručené
18a Anotácia 09.04.2020 Typ Doručené
18b Nároky na ochranu 09.04.2020 Typ Doručené
18c Opis 09.04.2020 Typ Doručené
18d Výkresy 09.04.2020 Typ Doručené
18e Príloha inde neuvedená 09.04.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.04.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 17.04.2020 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 20.04.2020 Typ Doručené
20a Anotácia 20.04.2020 Typ Doručené
20b Nároky na ochranu 20.04.2020 Typ Doručené
20c Opis 20.04.2020 Typ Doručené
20d Výkresy 20.04.2020 Typ Doručené
20e Príloha inde neuvedená 20.04.2020 Typ Doručené
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.04.2020 Typ Platba
22 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.05.2020 Typ Interné listy
24 výsledok rešerše 01.06.2020 Typ Interné listy
25 oznámenie o výsledku rešerše 01.06.2020 Typ Odoslané
26 pokyn na zverejnenie PÚV 01.06.2020 Typ Interné listy
27 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 28.10.2020 Typ Doručené
27a Sprievodný list 28.10.2020 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Typ Doručené
28 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 03.11.2020 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 03.11.2020 Typ Doručené
28b Plná moc 03.11.2020 Typ Doručené
29 výzva na zaplatenie poplatku / doplatku za podanie námietok 11.11.2020 Typ Odoslané
30 výzva na zaplatenie poplatku / doplatku za podanie námietok 12.11.2020 Typ Odoslané
31 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 13.11.2020 Typ Platba
32 Doplnenie námietok 18.11.2020 Typ Doručené
32a Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
32b Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
32c Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
32d Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
32e Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
33 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 24.11.2020 Typ Platba
34 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 25.11.2020 Typ Odoslané
35 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 25.11.2020 Typ Odoslané
36 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.01.2021 Typ Doručené
36a Sprievodný list 29.01.2021 Typ Doručené
37 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 04.02.2021 Typ Odoslané
38 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.03.2021 Typ Doručené
38a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
39 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2021 Typ Platba
40 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 01.04.2021 Typ Odoslané
41 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.04.2021 Typ Platba
42 rozhodnutie o zastavení konania o prihláške (§ 41) 14.06.2021 Typ Odoslané
PUV 33-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku