Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 33-2019
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  33-2019 
(22)  Application Date  18.03.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.08.2020 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G06F 21/78  G06F 21/60  G06F 16/93  G06F 21/86   
(54)  Title  Chránené dátové úložisko 
(57)  Abstract  Chránené dátové úložisko v oblasti archivácie dokumentov v elektronickej forme obsahuje rozhranie RS232 (4) a rozhranie USB (5) prepojené s procesorom (6) s nainštalovanou aplikáciou, ktorý je prepojený s integrovaným jednorazovo zapisovateľným pamäťovým úložiskom (7) napojeným na rozhranie (8) tlačiarne (9), pričom rozhranie RS232 (4), rozhranie USB (5), procesor (6) s nainštalovanou aplikáciou, pamäťové úložisko (7) a aj rozhranie (8) tlačiarne (9) sú uložené v nerozoberateľnom puzdre (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CHDU s.r.o.; Vígľašská 3012/10, 851 07 Bratislava 5; SK 
(72)  Inventor(s)  Genšor Štefan, Ing.; Hattalova 44, 029 01 Námestovo 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.; Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
 
PUV 33-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 33-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.03.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 18.03.2019 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 18.03.2019 Type Delivered
1c Plná moc 18.03.2019 Type Delivered
1d Doklad o prevode 18.03.2019 Type Delivered
1e Osvedčovacia doložka 18.03.2019 Type Delivered
1f Výkresy 18.03.2019 Type Delivered
1g Anotácia 18.03.2019 Type Delivered
1h Nároky na ochranu 18.03.2019 Type Delivered
1i Opis 18.03.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 19.03.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.03.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.03.2019 Type Sent document
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 07.05.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 07.05.2019 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.07.2019 Type Sent document
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.08.2019 Type Delivered
8a Sprievodný list 27.08.2019 Type Delivered
8b Oznámenie k poplatkom 27.08.2019 Type Delivered
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.09.2019 Type Sent document
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2019 Type Delivered
10a Sprievodný list 15.10.2019 Type Delivered
10b Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Type Delivered
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 08.11.2019 Type Sent document
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2019 Type Payment
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2019 Type Delivered
14a Sprievodný list 09.12.2019 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 09.12.2019 Type Delivered
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.12.2019 Type Payment
16 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 07.01.2020 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 09.04.2020 Type Delivered
18a Anotácia 09.04.2020 Type Delivered
18b Nároky na ochranu 09.04.2020 Type Delivered
18c Opis 09.04.2020 Type Delivered
18d Výkresy 09.04.2020 Type Delivered
18e Príloha inde neuvedená 09.04.2020 Type Delivered
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.04.2020 Type Delivered
19a Sprievodný list 17.04.2020 Type Delivered
20 Odpoveď na správu úradu 20.04.2020 Type Delivered
20a Anotácia 20.04.2020 Type Delivered
20b Nároky na ochranu 20.04.2020 Type Delivered
20c Opis 20.04.2020 Type Delivered
20d Výkresy 20.04.2020 Type Delivered
20e Príloha inde neuvedená 20.04.2020 Type Delivered
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.04.2020 Type Payment
22 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.05.2020 Type Internal Letter
24 výsledok rešerše 01.06.2020 Type Internal Letter
25 oznámenie o výsledku rešerše 01.06.2020 Type Sent document
26 pokyn na zverejnenie PÚV 01.06.2020 Type Internal Letter
27 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 28.10.2020 Type Delivered
27a Sprievodný list 28.10.2020 Type Delivered
27b Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Type Delivered
27c Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Type Delivered
28 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 03.11.2020 Type Delivered
28a Príloha inde neuvedená 03.11.2020 Type Delivered
28b Plná moc 03.11.2020 Type Delivered
29 výzva na zaplatenie poplatku / doplatku za podanie námietok 11.11.2020 Type Sent document
30 výzva na zaplatenie poplatku / doplatku za podanie námietok 12.11.2020 Type Sent document
31 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 13.11.2020 Type Payment
32 Doplnenie námietok 18.11.2020 Type Delivered
32a Plná moc 18.11.2020 Type Delivered
32b Plná moc 18.11.2020 Type Delivered
32c Plná moc 18.11.2020 Type Delivered
32d Plná moc 18.11.2020 Type Delivered
32e Plná moc 18.11.2020 Type Delivered
33 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 24.11.2020 Type Payment
34 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 25.11.2020 Type Sent document
35 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 25.11.2020 Type Sent document
36 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.01.2021 Type Delivered
36a Sprievodný list 29.01.2021 Type Delivered
37 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 04.02.2021 Type Sent document
38 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.03.2021 Type Delivered
38a Sprievodný list 24.03.2021 Type Delivered
39 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2021 Type Payment
40 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 01.04.2021 Type Sent document
41 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.04.2021 Type Payment
42 rozhodnutie o zastavení konania o prihláške (§ 41) 14.06.2021 Type Sent document
PUV 33-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku