Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 33-2017
(11)  Utility Model Number  7974 
(21)  Application Number  33-2017 
(22)  Application Date  09.02.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.01.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.07.2017 
(45)  Publication of Registration Date  04.01.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  23.11.2017 
(51)  International Patent Classification  F21V 35/00  F23D 3/16  A47G 33/00   
(54)  Title  Zásobník náplne pre cintorínske svietidlo  
(57)  Abstract  Riešenie sa týka zásobníka náplne pre cintorínske svietidlo, ktorý sa skladá z tenkostennej nádoby (1) a smerom hore roztiahnuteľnej harmonikovo usporiadanej hornej časti (2) na zvýšenie výšky zásobníka. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MASTERPLAST Marcin Purtak; Cieszyn ul. Wielkopolska 15, 63-435 Sośnie; PL 
(72)  Inventor(s)  Purtak Marcin; Cieszyn ul. Wielkopolska 15, 63-435 Sośnie; PL 
(74)  Attorney(s)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  09.02.2021 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.02.2021 
   Utility Model Validity maximum until  09.02.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.07.2017 07/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 33-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 33-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.02.2017 Type Delivered
1a Opis 09.02.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.02.2017 Type Delivered
1c Anotácia 09.02.2017 Type Delivered
1d Výkresy 09.02.2017 Type Delivered
1e Plná moc 09.02.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Type Sent document
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2017 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.03.2017 Type Internal Letter
5 Odpoveď na správu úradu 15.03.2017 Type Delivered
6 Oznámenie k poplatkom 16.03.2017 Type Delivered
7 Oznámenie k poplatkom 20.03.2017 Type Delivered
8 rešeršná správa 11.05.2017 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 11.05.2017 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 11.05.2017 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 11.05.2017 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 09.10.2017 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.10.2017 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.01.2018 Type Sent document
PUV 33-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku