Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 31-2020
(11)  Utility Model Number  9397 
(21)  Application Number  31-2020 
(22)  Application Date  13.03.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.08.2021 
(45)  Publication of Registration Date  20.12.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.11.2021 
(51)  International Patent Classification  B63C 7/00  B63C 7/26  B63J 99/00   
(54)  Title  Záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom a spôsob záchrany 
(57)  Abstract  Opísaný je záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom a spôsob záchrany, kde záchranný dopravný prostriedok je pripevnený najmenej na dva úchyty k trupu havarovaného plavidla a ďalej je tvorený v trupe havarovaného plavidla pripevneným energetickým zásobníkom, zásobníkom vzduchu, zásobníkom potravín a najmenej dvomi reflexnými bezpečnostnými nafukovacími vakmi vybavenými plavidlovým vyhľadávacím vysielačom, na ktoré je z jednej strany pripevnený energetický zdroj so svietidlom a z druhej strany je cez lanko pripojený najmenej jeden plavebný zapisovač prevádzkových údajov. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Adam Alojz, MUDr.; Vencová 55, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Adam Alojz, MUDr.; Vencová 55, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Gruber Dalibor, Ing., GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdnoznalecká kancelária; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  13.03.2024 
   Utility Model Validity maximum until  13.03.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 31-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 31-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.03.2020 Type Delivered
1a Plná moc 13.03.2020 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 13.03.2020 Type Delivered
1c Opis 13.03.2020 Type Delivered
1d Anotácia 13.03.2020 Type Delivered
1e Nároky na ochranu 13.03.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.03.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.03.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2020 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.06.2020 Type Delivered
6 Odpoveď na správu úradu 22.07.2020 Type Delivered
6a Opis 22.07.2020 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 22.07.2020 Type Delivered
6c Anotácia 22.07.2020 Type Delivered
7 správa o prieskume vecné chyby 10.09.2020 Type Sent document
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.11.2020 Type Delivered
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2021 Type Delivered
10 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 27.01.2021 Type Sent document
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.01.2021 Type Payment
12 Odpoveď na správu úradu 17.03.2021 Type Delivered
12a Anotácia 17.03.2021 Type Delivered
12b Opis 17.03.2021 Type Delivered
12c Nároky na ochranu 17.03.2021 Type Delivered
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2021 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 23.06.2021 Type Delivered
14a Opis 23.06.2021 Type Delivered
14b Nároky na ochranu 23.06.2021 Type Delivered
14c Anotácia 23.06.2021 Type Delivered
15 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.06.2021 Type Internal Letter
16 rešeršná správa 19.07.2021 Type Internal Letter
17 výsledok rešerše 19.07.2021 Type Internal Letter
18 oznámenie o výsledku rešerše 19.07.2021 Type Sent document
19 pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2021 Type Internal Letter
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Type Internal Letter
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Type Sent document
PUV 31-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku