Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 31-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  31-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63C 7/00  B63C 7/26  B63J 99/00   
(54)  Názov  Záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom a spôsob záchrany 
(57)  Anotácia  Opísaný je záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarovaným plavidlom a spôsob záchrany, kde záchranný dopravný prostriedok je pripevnený najmenej na dva úchyty k trupu havarovaného plavidla a ďalej je tvorený v trupe havarovaného plavidla pripevneným energetickým zásobníkom, zásobníkom vzduchu, zásobníkom potravín a najmenej dvomi reflexnými bezpečnostnými nafukovacími vakmi vybavenými plavidlovým vyhľadávacím vysielačom, na ktoré je z jednej strany pripevnený energetický zdroj so svietidlom a z druhej strany je cez lanko pripojený najmenej jeden plavebný zapisovač prevádzkových údajov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adam Alojz, MUDr.; Vencová 55, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Adam Alojz, MUDr.; Vencová 55, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Gruber Dalibor, Ing., GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdnoznalecká kancelária; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.03.2024 
   Maximálna platnosť do  13.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
 
PUV 31-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 31-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.03.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 13.03.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 13.03.2020 Typ Doručené
1c Opis 13.03.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 13.03.2020 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 13.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.03.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.03.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.06.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 22.07.2020 Typ Doručené
6a Opis 22.07.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 22.07.2020 Typ Doručené
6c Anotácia 22.07.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume vecné chyby 10.09.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.11.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2021 Typ Doručené
10 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 27.01.2021 Typ Odoslané
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.01.2021 Typ Platba
12 Odpoveď na správu úradu 17.03.2021 Typ Doručené
12a Anotácia 17.03.2021 Typ Doručené
12b Opis 17.03.2021 Typ Doručené
12c Nároky na ochranu 17.03.2021 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2021 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 23.06.2021 Typ Doručené
14a Opis 23.06.2021 Typ Doručené
14b Nároky na ochranu 23.06.2021 Typ Doručené
14c Anotácia 23.06.2021 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.06.2021 Typ Interné listy
16 rešeršná správa 19.07.2021 Typ Interné listy
17 výsledok rešerše 19.07.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 19.07.2021 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2021 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Typ Interné listy
PUV 31-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku