Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 31-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7980 
(21)  Číslo prihlášky  31-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.07.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 35/00  F23D 3/16  A47G 33/00   
(54)  Názov  Zásobník náplne pre cintorínske svietidlo  
(57)  Anotácia  Riešenie sa týka zásobníka náplne pre cintorínske svietidlo, ktoré sa skladá z dolnej nádoby (1) a tuby (2), nasúvateľnej na hornú časť dolnej nádoby (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MASTERPLAST Marcin Purtak; Cieszyn ul. Wielkopolska 15, 63-435 Sośnie; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Purtak Marcin; Cieszyn ul. Wielkopolska 15, 63-435 Sośnie; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  09.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.02.2021 
   Maximálna platnosť do  09.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.07.2017 07/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 31-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 31-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 09.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 09.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 09.02.2017 Typ Doručené
1e Plná moc 09.02.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.03.2017 Typ Interné listy
5 Odpoveď na správu úradu 16.03.2017 Typ Doručené
6 Oznámenie k poplatkom 16.03.2017 Typ Doručené
7 Oznámenie k poplatkom 20.03.2017 Typ Doručené
8 rešeršná správa 10.05.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 11.05.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 11.05.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 10.05.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 09.10.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.10.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2018 Typ Odoslané
PUV 31-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku