Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 30-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9129 
(21)  Číslo prihlášky  30-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01J 37/34  H05H 1/36  H05H 1/24   
(54)  Názov  Zapojenie stabilizácie vysokovýkonného impulzného výboja pulzného plazmového generátora na magnetrónové naprašovanie 
(57)  Anotácia  Zapojenie stabilizácie vysokovýkonného impulzného výboja pulzného plazmového generátora na magnetrónové naprašovanie je riešené tak, že do výkonovej napájacej vetvy magnetrónu (6) s tranzistorom (5) NMOS je zaradený výkonový ochranný odpor (R17) s nízkou hodnotou parazitnej indukčnosti vinutý drôtom s vinutím typu Ayrton-Perry alebo výkonový ochranný odpor (R17) s nízkou hodnotou parazitnej indukčnosti na báze tenkých vrstiev, kde hodnota impedancie výkonového ochranného odporu (R17) sa rovná impedancii tlecieho výboja v parách kovov. Na hradlo IGBT tranzistora (5) NMOS sú pripojené elektronické riadiace obvody. Medzi source elektródu a drain elektródu tranzistora (5) NMOS je paralelne zaradená prvá vetva deviateho odporu (R9), desiateho odporu (R10), štvrtého kondenzátora (C4), druhá vetva s treťou diódou (D3) a tretia vetva s dvoma prepäťovými diódami (TRANSIL 1, TRANSIL 2), a za výkonový ochranný odpor (R17) sú medzi kladnú a zápornú svorku výkonového napájania zaradené kompenzačné kapacity (CE1 až CE6) a kompenzačné odpory (R15 a R16). Vo výkonovej napájacej vetve magnetrónu (6) je zaradená ochranná dióda (D5), štvrtá dióda (D4), stabilizačné odpory (R12 a R13) a jedenásty odpor (R11) pripojený na zápornú svorku výkonového napájania. Elektronické riadiace obvody hradla IGBT tranzistora (5) NMOS sú tvorené frekvenčným generátorom s vypínačom a podpornými prvkami a ďalej sú tvorené budičom (4) IGBT s podpornými prvkami, medzi ktorými je zaradený prepínač (3) s druhým vstupom ARDUINO. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sýkora Roman, Ing.; Vančurova 20, 917 01 Trnava 1; SK;
Bohovičová Jana, Ing., PhD.; Budovateľská 10, 919 26 Zavar; SK;
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Budovateľská 33, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK;
Meško Marcel, Ing., Ph.D.; Mládeže 363/101, 013 41 Dolný Hričov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.03.2024 
   Maximálna platnosť do  10.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 30-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 30-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 10.03.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 10.03.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 10.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.03.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.03.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.05.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.07.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.07.2020 Typ Doručené
5b Opis 14.07.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.09.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 29.10.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 30.10.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 30.10.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 30.10.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Typ Interné listy
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.04.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 04.05.2021 Typ Odoslané
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.05.2021 Typ Platba
16 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2021 Typ Odoslané
PUV 30-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku