Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 29-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8796 
(21)  Číslo prihlášky  29-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/0965   
(54)  Názov  Systémové zariadenie na monitorovanie/výstrahu v doprave 
(57)  Anotácia  Systémové zariadenie na monitorovanie/výstrahu v doprave pozostáva zo sústavy vysielacích/prijímacích GPS modulov (1) monitorovania/výstrahy nainštalovaných vo vozidlách cestnej premávky, ktoré sú bezdrôtovým obojsmerným dátovým/komunikačným kanálom pripojené na sprostredkovateľský satelitný uzol (2), pričom každý GPS modul (1) má zabudovanú softvérovú aplikáciu (3) s individuálnym ochranným kódom užívateľa a je prepojený s hardvérovými prostriedkami (4) na odosielanie/prijímanie dát. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wagner Boris; Páričkova 5, 821 08 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wagner Boris; Páričkova 5, 821 08 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.03.2023 
   Maximálna platnosť do  11.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 01/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2020 07/2020 FG2K
 
PUV 29-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 29-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.03.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.03.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 11.03.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 11.03.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 11.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.03.2019 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 11.03.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 18.03.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 20.03.2019 Typ Doručené
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.03.2019 Typ Platba
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.04.2019 Typ Interné listy
8 Výpoveď plnej moci 19.09.2019 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 06.11.2019 Typ Odoslané
11 výsledok rešerše 27.12.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 27.12.2019 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.04.2020 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2020 Typ Odoslané
PUV 29-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku