Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 29-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7656 
(21)  Číslo prihlášky  29-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.12.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 59/12  A01N 63/10  A01N 65/00  A01N 31/14  A01N 25/02  A01N 25/04   
(54)  Názov  Prostriedok na odstraňovanie prisatých kliešťov 
(57)  Anotácia  Prostriedok na báze prírodných látok obsahuje 0,01 až 7,0 hmotnostných dielov jódu a 0,1 až 90 hmotnostných dielov aspoň jednej z látok zahrňujúcich prírodný kaučuk, kolofóniu, včelí vosk, niektorú zo stromových alebo živočíšnych živíc, niektorý z rastlinných výťažkov a lanolín. Súčasťou prostriedku je tiež aspoň jedno organické rozpúšťadlo, ktorého teplota bodu varu pri normálnom tlaku je nižšia ako 95 °C. Prostriedok má charakter roztoku, emulzie alebo gélu a jeho účinnosť sa zvýši, ak obsahuje tiež propolis. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.03.2026 
   Maximálna platnosť do  09.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 7/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.06.2020 6/2020 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 ND2K
 
PUV 29-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.03.2016 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.04.2020 150,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 18.11.2022 300,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 29-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 09.03.2016 Typ Doručené
Opis 09.03.2016 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.03.2016 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.03.2016 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.04.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 13.04.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.04.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 21.04.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 22.04.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 22.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.10.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 24.10.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 19.03.2020 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.04.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 28.04.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 12.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 24.11.2022 Typ Odoslané
PUV 29-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku