Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 28-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7998 
(21)  Číslo prihlášky  28-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 1/06  B67D 1/08   
(54)  Názov  Samoobslužný výčapný pult  
(57)  Anotácia  Samoobslužný pult obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku (1) nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je motoricky otočné okolo zvislej osi otočným mechanizmom (17) a obsahuje najmenej dva senzory (2) na umiestnenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej jednotky (1) v niektorom z miest (15), kde toto miesto (15) obsahuje zákaznícky displej (3) a privolávacie tlačidlo (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAD BOX, s.r.o.; Podkonice 337, 976 13 Podkonice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rajšič Nenad; Podkonice 337, 976 13 Podkonice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  03.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.02.2021 
   Maximálna platnosť do  03.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 28-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 28-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 03.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 03.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 03.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.05.2017 Typ Doručené
4a Opis 16.05.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 16.05.2017 Typ Doručené
4c Obrázok k anotácii 16.05.2017 Typ Doručené
4d Výkresy 16.05.2017 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 31.05.2017 Typ Doručené
6a Opis 31.05.2017 Typ Doručené
6b Výkresy 31.05.2017 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 31.05.2017 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 06.06.2017 Typ Doručené
8a Nároky na ochranu 06.06.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.06.2017 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 08.06.2017 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 09.06.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2017 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 08.06.2017 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 13.11.2017 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.11.2017 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Typ Odoslané
PUV 28-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku