Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 28-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7432 
(21)  Číslo prihlášky  28-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.03.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 50/00  G01M 15/00   
(54)  Názov  Simulátor pohonu pre elektrickú trakciu 
(57)  Anotácia  Simulátor pohonu pre elektrickú trakciu pozostáva zo sústrojenstva dvoch elektromotorov, ktoré je zložené z hnacieho/rekuperačného elektromotora (1) a zaťažovacieho elektromotora (2). K tomuto sústrojenstvu je pripojený snímač (3), ktorého úlohou je merať moment, otáčky a polohu hriadeľa sústrojenstva. Napájanie zaťažovacieho elektromotora (2) zabezpečuje zaťažovací striedač (4), ktorý je napájaný z jednosmerného napájacieho zdroja (5). Riadenie zaťažovacieho elektromotora (2) zabezpečuje podradený riadiaci systém (11), ktorý je centrálne riadený nadradeným riadiacim systémom (12). Napájanie hnacieho/rekuperačného elektromotora (1) zabezpečuje hnací/rekuperačný striedač (6), ktorý je napájaný z jednosmerného medziobvodu (13). Energia pre jednosmerný medziobvod (13) je dodávaná z dvoch zdrojov. Jedným zdrojom je batéria (10) a batériový DC/DC menič (7), ako druhý zdroj je použitý superkondenzátor (9) a superkondenzátorový DC/DC menič (8). Riadenie hnacieho/rekuperačného striedača (6), batériového DC/DC meniča (7) a superkondenzátorového DC/DC meniča (8) zabezpečuje podradený riadiaci systém (11), ktorý odovzdáva informácie nadradenému riadiacemu systému (12). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK;
Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD.; Tekovská 442, 966 54 Tekovské Nemce; SK;
Špánik Pavol, prof. Ing., PhD.; Veľká Voda 800, 013 22 Rosina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  06.03.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.03.2019 
   Maximálna platnosť do  06.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2015 12/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2016 06/2016 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.12.2019 12/2019 MK2K
 
PUV 28-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 28-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.03.2015 Typ Doručené
1a Opis 06.03.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 06.03.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 06.03.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 06.03.2015 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 06.03.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.03.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2015 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 28.07.2015 Typ Doručené
4a Opis 28.07.2015 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 28.07.2015 Typ Doručené
4c Anotácia 28.07.2015 Typ Doručené
4d Výkresy 28.07.2015 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.08.2015 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 08.10.2015 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 21.10.2015 Typ Odoslané
8 Oznámenie 19.10.2015 Typ Doručené
9 oznámenie o výsledku rešerše 21.10.2015 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 19.10.2015 Typ Interné listy
11 Žiadosť o opravu 18.11.2015 Typ Doručené
12 záznam o ukončení konania o PÚV 24.03.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.03.2016 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.06.2016 Typ Odoslané
PUV 28-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku