Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 28-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6310 
(21)  Číslo prihlášky  28-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.01.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2012 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2012 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/033  G08C 23/04  G06F 3/03   
(54)  Názov  Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi 
(57)  Anotácia  Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi pre rôzne elektronické audio- a videoprístroje a zariadenia od rôznych výrobcov s infračerveným svetlom je určené pre personálne počítače a pracuje tak, že riadiaci signál z bloku diaľkových ovládačov (1), prostredníctvom infračerveného svetla, vstupuje do bloku infračerveného prijímača (2). Odtiaľ upravený vstupuje ako elektrický signál do bloku riadenia (3), kde je spracovaný a vyslaný cez blok rozhrania systémovej zbernice (4) do personálneho počítača na vykonanie posunu kurzora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schwartz Ladislav, doc. Ing., PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK;
Hottmar Vladimír, doc. Ing., PhD.; Nanterská 1682/7, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  17.01.2015 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5-2008 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.01.2015 
   Maximálna platnosť do  17.01.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2012 05/2012 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2012 12/2012 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.03.2013 03/2013 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.10.2015 10/2015 MK2K
 
PUV 28-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 28-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 09.02.2012 Typ Doručené
1a Opis 09.02.2012 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.02.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 09.02.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 09.02.2012 Typ Doručené
1e Opis PP-orginál 09.02.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.02.2012 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.03.2012 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 20.03.2012 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 21.03.2012 Typ Odoslané
6 oznámenie o výsledku rešerše 21.03.2012 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 20.03.2012 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 24.09.2012 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.09.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.12.2012 Typ Odoslané
11 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV - zápis po 4 rokoch 11.12.2012 Typ Odoslané
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.01.2013 Typ Platba
13 predĺženie doby platnosti ÚV 30.01.2013 Typ Odoslané
PUV 28-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku