Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 272-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8256 
(21)  Číslo prihlášky  272-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 2/20  B29B 9/00  B01F 7/18   
(54)  Názov  Granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou 
(57)  Anotácia  Granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou s pohonnou jednotkou skladajúcou sa z motora s prevodovkou (1), hriadeľa (4) a násypky (6) s výsypkou (7) je riešený tak, že je aspoň jednostupňový, pričom v prvom stupni je na hriadeľ (4) prichytený vnútorný plášť (3) so sústavou lopatiek siahajúcich až k vonkajšiemu plášťu (2) a dosadajúcich na plochú matricu (5), pričom lopatky sú od roviny plochej matrice (5) odklonené o uhol alfa 5 až 50°. V prípade dvojstupňového granulátora na prvý stupeň vo vertikálnom smere nadväzuje druhý stupeň, kde hriadeľ (4) je spoločný pre oba stupne. Môže byť použitá plochá matrica, ktorou je sito alebo dierovaný plech s otvormi trojuholníkového až poloeliptického pôdorysu so šikmým silne kónickým tvarom alebo dierovaný plech s otvormi kruhového pôdorysu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Peciar Peter, Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava; SK;
Fekete Roman, doc. Ing., PhD.; Pri starom letisku 31, 831 07 Bratislava 3; SK;
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Macho Oliver, Ing., PhD.; Trenčianska 332, 018 61 Beluša; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.12.2024 
   Maximálna platnosť do  08.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.12.2021 23/2021 ND2K
 
PUV 272-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 272-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2017 Typ Doručené
1a Opis 08.12.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.12.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 08.12.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 08.12.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 08.12.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.12.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 27.12.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 27.12.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.02.2018 Typ Doručené
6a Opis 02.02.2018 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 02.02.2018 Typ Doručené
6c Anotácia 02.02.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 23.02.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 23.02.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 22.02.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.08.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.10.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.12.2018 Typ Doručené
15a Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
15b Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.12.2018 Typ Platba
17 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 18.12.2018 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.11.2021 Typ Platba
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 25.11.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
22 predĺženie doby platnosti ÚV 01.12.2021 Typ Odoslané
PUV 272-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku