Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 264-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8312 
(21)  Číslo prihlášky  264-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27D 25/00  F23J 3/00  F27B 7/20   
(54)  Názov  Samočinné čistiace zariadenie na rotačné horáky 
(57)  Anotácia  Samočinné čistiace zariadenie na rotačné horáky sa skladá z viacerých častí, ktoré sa nasunú na spaľovaciu rotačnú komoru (6) horáka. Vodiace krúžky (3) sa nasunú na rotačnú komoru (6) a prispôsobujú sa priemeru horáka. Zaisťujú uloženie posuvných rozrušovačov (4) usadenín. Rozrušovače (4) využívajú existujúce drážky spaľovacej komory, cez ktorú je privádzaný sekundárny vzduch. Rozrušovače (4) sú vybavené pozdĺžnymi výstupkami (5), ktoré zasahujú cez stenu spaľovacej rotačnej komory (6) až do aktívnej zóny horenia v horáku. Posúvaním rozrušovačov (4) dochádza k pohybu horiaceho paliva v spaľovacej rotačnej komore (6), čím sa znižuje pravdepodobnosť tvorby usadenín v nej. Spätný pohyb rozrušovačov (4) a ich vracanie sa do východiskovej polohy je zabezpečené pružinami (7). Pevná časť (1) zariadenia je prichytená na montážnej prírube horáka. Pevná časť (1) obsahuje tvarové prvky (2), ktoré zabezpečujú posúvanie rozrušovačov (4) na základe rotačného pohybu spaľovacej rotačnej komory (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ďurčanský Peter, Ing., PhD.; Ďurčiná 33, 015 01 Rajec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Maximálna platnosť do  04.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 264-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 264-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 04.12.2017 Typ Doručené
1b Opis 04.12.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 04.12.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 04.12.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 04.12.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 04.12.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.12.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 26.02.2018 Typ Doručené
5a Opis 26.02.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 26.02.2018 Typ Doručené
5c Výkresy 26.02.2018 Typ Doručené
5d Anotácia 26.02.2018 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 26.02.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 25.04.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 26.04.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 25.04.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 26.04.2018 Typ Odoslané
12 záznam o ukončení konania o PÚV 09.10.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.10.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.11.2018 Typ Odoslané
PUV 264-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku