Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 26-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7987 
(21)  Číslo prihlášky  26-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.10.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PP 91-2016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.07.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 17/50  B65D 51/02   
(54)  Názov  Uzatvárateľná nápojová plechovka  
(57)  Anotácia  Uzatvárateľná nápojová plechovka (l) sa od iných odlišuje tým, že je vybavená vekom (2), ktoré je vybavené hrdlom (9) s vnútorným závitom (5), a na spodnom veku (4) slepou dierou (8), ktorá je vybavená vnútorným závitom (5) a slúži ako príchytka vrchnáka (3). Súčasťou nápojovej plechovky (l) je vrchnák (3), ktorý je vybavený vonkajším závitom (13) a slepou dierou (7) smerujúcou zhora nadol, ktorá slúži na úsporu materiálu a zároveň odľahčuje vrchnák (3), na vrchnej vonkajšej strane je vrchnák (3) vybavený vrúbkovanou plochou (6) na lepšie odťahovanie a doťahovanie. Medzi hrdlom (9) plechovky (l) a vrchnákom (3) je tesnenie (12), na ktoré dosadá zaoblená plocha (10), tesnenie (12) je zložené z viacerých vrstiev alumíniovej fólie, je vložené do škáry (11) a slúži na zabránenie pretekania nápoja. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kubizna Dalibor; Malženice 261, 919 29 Malženice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kubizna Dalibor; Malženice 261, 919 29 Malženice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  19.10.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  91-2016 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.10.2020 
   Maximálna platnosť do  19.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.07.2017 07/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 09.06.2021 11/2021 MK2K
 
PUV 26-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 26-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 03.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 03.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 03.02.2017 Typ Doručené
1e Rovnopis patentovej prihlášky 03.02.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.03.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.03.2017 Typ Doručené
6a Opis 30.03.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 30.03.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 30.03.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 30.03.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.04.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 03.05.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 05.05.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 05.05.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 03.05.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 09.10.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.10.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.01.2018 Typ Odoslané
PUV 26-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku