Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 257-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8320 
(21)  Číslo prihlášky  257-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.01.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 11/00   
(54)  Názov  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka 
(57)  Anotácia  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúci princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka v tandemovom metalhydridovom kompresore s tepelným čerpadlom pozostáva z metalhydridového zásobníka (1), ktorý obsahuje metalhydridovú zliatinu vhodnú na absorpčné dočasné uloženie vodíka. Na metalhydridovom zásobníku (1) sú umiestnené Peltierove články (2), ktoré slúžia na reguláciu strednej teploty metalhydridovej zliatiny v metalhydridovom zásobníku (1) a sú súčasťou teplotného manažmentu. Prepólovaním jednosmerného napájacieho napätia na Peltierových článkoch (2) je možné prepínať režim ohrevu a režim chladenia metalhydridového zásobníka (1). Na odvod a prívod tepla z Peltierových článkov sú využité vodné chladiče (3), ktoré transportujú teplo z okolitého vzduchu/do okolitého vzduchu a sú tiež súčasťou teplotného manažmentu. Metalhydridový zásobník (1) s teplotným manažmentom, tvoreným Peltierovými článkami (2) a vodnými chladičmi (3), slúži na dočasné uskladnenie vodíka pri prechodových javoch ohrevu a chladenia metalhydridového zásobníka (16) a metalhydridového zásobníka (17), ktoré sú tandemovo usporiadané a sú súčasťou metalhydridového kompresora s tepelným čerpadlom (18). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Saksl Karel, Ing., DrSc.; Atletická 22, 040 01 Košice 1; SK;
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.; Ovručská 7, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.11.2024 
   Maximálna platnosť do  20.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 08/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 08.01.2019 01/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 10.11.2021 21/2021 ND2K
 
PUV 257-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 257-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2017 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 20.11.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.11.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 20.11.2017 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.11.2017 Typ Doručené
1e Opis 20.11.2017 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 20.11.2017 Typ Doručené
1g Výkresy 20.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 07.03.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 07.03.2018 Typ Doručené
5b Opis 07.03.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.03.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 25.06.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 26.06.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 25.06.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 07.11.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.11.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.12.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.10.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 19.10.2021 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.10.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 26.10.2021 Typ Odoslané
PUV 257-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku