Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 256-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8388 
(21)  Číslo prihlášky  256-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 11/00   
(54)  Názov  Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom 
(57)  Anotácia  Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom sa skladá z metalhydridového dvojplášťového zásobníka (9) a metalhydridového dvojplášťového zásobníka (10), ktoré sú tandemovo usporiadané, tepelného čerpadla (11) spojeného s metalhydridovým dvojplášťovým zásobníkom (9) potrubím (16) a s metalhydridovým dvojplášťovým zásobníkom (10) spojeného potrubím (17). Na proces kompresie sa využívajú metalhydridové zliatiny uložené v metalhydridovom dvojplášťovom zásobníku (9) a metalhydridovom dvojplášťovom zásobníku (10), ktoré majú značné tlakové gradienty v závislosti od ich teploty. Správnou kombináciou zloženia zliatiny je možné dosiahnuť optimálny rovnovážny tlak absorpcie vodíka v metalhydridovom dvojplášťovom zásobníku (9) tandemovej dvojice a následným ohrevom metalhydridového dvojplášťového zásobníka (9) zvýšiť niekoľkonásobne tlak vodíka. Pri reverznom chode tepelného čerpadla (11) prebieha kompresia v metalhydridovom dvojplášťovom zásobníku (10). Na minimalizáciu vstupného príkonu využíva kompresor tepelné čerpadlo (11), ktoré transportuje teplo medzi metalhydridovým dvojplášťovým zásobníkom (9) a metalhydridovým dvojplášťovým zásobníkom (10) v tandemovom zapojení. Vodík pri kompresii neprichádza do kontaktu s pohyblivými, resp. rotačnými časťami systému. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.; Ovručská 7, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.11.2021 
   Maximálna platnosť do  20.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2019 03/2019 FG2K
 
PUV 256-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 256-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2017 Typ Doručené
1a Anotácia 20.11.2017 Typ Doručené
1b Obrázok k anotácii 20.11.2017 Typ Doručené
1c Opis 20.11.2017 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 20.11.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 20.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.03.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.05.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
5b Opis 14.05.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.07.2018 Typ Doručené
7a Opis 12.07.2018 Typ Doručené
7b Sprievodný list 12.07.2018 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.08.2018 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 22.08.2018 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 23.08.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.08.2018 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 22.08.2018 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 08.01.2019 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.01.2019 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.02.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.10.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
PUV 256-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku