Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 255-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8207 
(21)  Číslo prihlášky  255-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B33Y 70/00  C08J 3/20  C08K 3/04  C08K 7/02  C08K 7/22   
(54)  Názov  Polymérne kompozity pre 3D tlač 
(57)  Anotácia  Opísané sú polymérne kompozity pre 3D tlač, ktoré obsahujú polymérnu matricu a zmes expandovaného grafitu a uhlíkových vlákien, pričom obsah polymérnej matrice v kompozite je 90 hmotn. % a obsah expandovaného grafitu a uhlíkových vlákien je 10 hmotn. %. Opísané sú tiež polymérne kompozity pre 3D tlač, kde zmes expandovaného grafitu a uhlíkových vlákien obsahuje 10 až 90 hmotn. % expandovaného grafitu a 90 až 10 hmotn. % uhlíkových vlákien a kde polymérna matrica je recyklovaný polyetyléntereftalát. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45; SK;
MYMEDIA, s.r.o.; Popradská 40, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.; Bilíkova 4, 841 01 Bratislava 42; SK;
Kováčová Mária, Mgr.; Žilinská 100, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK;
Ďuriš Vojtech, Mgr. art., PhD.; Leškova 8, 811 04 Bratislava 1; SK;
Vysopal Marek, Ing.; Farebná 595/1, 900 41 Rovinka; SK;
Svoboda Peter; Lazaretská 2, 811 08 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.11.2021 
   Maximálna platnosť do  19.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
 
PUV 255-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 255-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.11.2017 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 19.11.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 19.11.2017 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 19.11.2017 Typ Doručené
1d Plná moc 19.11.2017 Typ Doručené
1e Plná moc 19.11.2017 Typ Doručené
1f Opis 19.11.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
2c Opis 22.11.2017 Typ Doručené
2d Nároky na ochranu 22.11.2017 Typ Doručené
2e Anotácia 22.11.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 23.11.2017 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.12.2017 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2017 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.12.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 01.02.2018 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 01.02.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 05.02.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 04.07.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.07.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
PUV 255-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku