Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 25-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9110 
(21)  Číslo prihlášky  25-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.04.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/12  F02F 1/22   
(54)  Názov  Integrovaný pasívny valec štvortaktného spaľovacieho motora 
(57)  Anotácia  V integrovanom motore, v ktorom valce majú navzájom posun o 90° a piest (7) rozdeľuje valec (8) na pracovnú časť (1) valca a pasívnu časť (2) valca, sa v závere pracovného taktu z pracovnej časti (1) valca prevedie prechodom (5) ešte stále vysoký tlak plynov do pasívnej časti (2) druhého valca. V závere tohto pracovného taktu sa tlak plynov prevedie prechodom (13) ku konečnému zhodnoteniu v pasívnej časti iného valca. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mika Stanislav, Ing. arch.; Hurbanova 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.03.2024 
   Maximálna platnosť do  03.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 FG2K
 
PUV 25-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 25-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.03.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.03.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 03.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 03.03.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 03.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.03.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 19.03.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.03.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.04.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.06.2020 Typ Doručené
6a Opis 04.06.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 04.06.2020 Typ Doručené
6c Anotácia 04.06.2020 Typ Doručené
6d Výkresy 04.06.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.07.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 17.09.2020 Typ Doručené
9a Opis 17.09.2020 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 17.09.2020 Typ Doručené
9c Anotácia 17.09.2020 Typ Doručené
9d Výkresy 17.09.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.09.2020 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 15.10.2020 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 15.10.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 15.10.2020 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 15.10.2020 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.03.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Typ Odoslané
PUV 25-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku