Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 25-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8129 
(21)  Číslo prihlášky  25-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03C 1/013   
(54)  Názov  Sériovo prepojiteľný jednočinný hydraulický valec  
(57)  Anotácia  Sériovo prepojiteľný jednočinný hydraulický valec pozostáva z piesta (1) oválneho tvaru s drážkou zabezpečujúcou voľný priechod hydraulickej kvapaliny medzi prívodmi (3) na spodnej strane. Piest (1) je umiestnený v telese (2), ktoré má na dvoch protiľahlých stranách otvory na montáž prívodu (3) hydraulickej kvapaliny a je montovaný na podložke (5) spolu s tesnením (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Košťál Peter, Ing., PhD.; Sibírska 24, 917 01 Trnava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Košťál Peter, Ing., PhD.; Sibírska 24, 917 01 Trnava 1; SK;
Bučányová Marcela, Ing., PhD.; Andreja Hlinku 14 , 917 01 Trnava; SK;
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing.,PhD.; J. Bottu 25, 917 01 Trnava; SK;
Holubek Radovan, Ing., PhD.; Veterná 8 , 917 01 Trnava; SK;
Ružarovský Roman, Ing., PhD.; J. Bottu 25 , 917 01 Trnava; SK;
Mudriková Andrea, Ing., PhD.; Romanova, 851 02 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  02.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.02.2021 
   Maximálna platnosť do  02.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 25-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 25-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 02.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 02.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 02.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 15.05.2017 Typ Doručené
4a Opis 15.05.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 15.05.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 15.05.2017 Typ Doručené
4d Výkresy 15.05.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 11.08.2017 Typ Doručené
6a Opis 11.08.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 11.08.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 11.08.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 11.08.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.08.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 16.10.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 24.10.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 24.10.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 23.10.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 04.04.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.04.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
PUV 25-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku