Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 248-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8457 
(21)  Číslo prihlášky  248-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00  C02F 11/00   
(54)  Názov  Rotačná kruhová elektrolytická elektróda s odstraňovaním nánosov 
(57)  Anotácia  Rotačná kruhová elektrolytická elektróda s odstraňovaním nánosov pozostáva z dielektrických nosníkov (1), najlepšie z tvrdého dreva, oddelených rozperkou (20) s prípojkou elektrického prúdu (25), na ktoré sú zavesené otočné doskové kruhové elektródy (14), uložené otáčavo na hriadeli (9) elektród v držiaku (7) hriadeľa elektród, ponorené pod os vertikálne na hladinu vody, resp. iného elektrolytu. Otáčanie elektromotorom (4) pohonu elektród a dopravníka je cez ozubený remeň (6) pohonu elektród a ozubené koleso (5) za bezpečnostnou objímkou (15). Na vrchnej časti elektród je prítlačne uložené oškrabávacie zariadenie na mechanickom princípe, tvorené škrabkou (11) nánosu a remeňovým vynášačom (10) nánosu s dolnou kladkou (24) vynášača poháňaných elektromotorom (17) vynášačov a dopravníkom nánosu (12) s remeňovým pohonom (3) dopravníka a hriadeľom (22) dopravníka, ktorý je uložený nad zbernú nádobu (16) nánosu. Odstránenie nánosu je tiež pomocou otryskávacieho zariadenia vodným prúdom, aj s mechanickým abrazívom, tvorenom tlakovým čerpadlom (31) s tlakovými dýzami (30) a mechanizmy rotačných kruhových elektród (14) sú umiestnené na plavákoch (26), keď zachytávanie nánosu nie je potrebné. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Badida Miroslav, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK;
Šebo Juraj, doc. Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice; SK;
Badidová Anna, Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice; SK;
Dzuro Tibor, Ing., PhD.; Vencová 45, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.11.2024 
   Maximálna platnosť do  13.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 05/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 ND2K
 
PUV 248-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 248-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.11.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.11.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.11.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 13.11.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 13.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.11.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.11.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2017 Typ Platba
5 Žiadosť o opravu 17.01.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 17.01.2018 Typ Doručené
5b Sprievodný list 17.01.2018 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.02.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 30.04.2018 Typ Doručené
8a Opis 30.04.2018 Typ Doručené
8b Sprievodný list 30.04.2018 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.06.2018 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 10.08.2018 Typ Doručené
11a Sprievodný list 10.08.2018 Typ Doručené
11b Opis 10.08.2018 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.08.2018 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 24.09.2018 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 24.09.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 24.09.2018 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 24.09.2018 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 20.03.2019 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.03.2019 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.10.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
21 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2021 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti ÚV 14.10.2021 Typ Odoslané
PUV 248-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku