Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 247-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8227 
(21)  Číslo prihlášky  247-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 17/00  G01J 1/00  G01J 3/10  G01K 17/00  G01K 7/00  G01N 21/00  G01N 25/20   
(54)  Názov  Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov 
(57)  Anotácia  Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov je tvorený meraným svetelným zdrojom (2) pripojeným elektrickými vodičmi (18) na zdroj (7) elektrického prúdu, pričom v uvedenom elektrickom obvode je zapojený ampérmeter (8), voltmeter (9) a merač (11) účinníka. Meraný svetelný zdroj (2) je umiestnený v nádobe (5) naplnenej elektricky izolujúcou teplonosnou tekutinou (10), v ktorej je ďalej umiestnený termočlánok (4) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), tepelný zdroj (12) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10) a chladiace zariadenie (16). Nádoba (5) naplnená elektricky izolujúcou teplonosnou tekutinou (10) je umiestnená v adiabatickej komore (1), v ktorej je ďalej umiestnený termočlánok (3) adiabatickej komory (1) a tepelný zdroj (14) adiabatickej komory (1). Tepelný zdroj (12) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10) je spojený s regulátorom (13) teploty elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), tepelný zdroj (14) adiabatickej komory (1) je spojený s regulátorom (15) teploty adiabatickej komory (1) a chladiace zariadenie (16) je spojené s regulátorom (17) chladiaceho zariadenia (16). Termočlánok (3) adiabatickej komory (1), termočlánok (4) elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), regulátor (13) teploty elektricky izolujúcej teplonosnej tekutiny (10), regulátor (15) teploty adiabatickej komory (1) a regulátor (17) chladiaceho zariadenia (16) sú pripojené na záznamové zariadenie (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Martinka Filip, Ing.; Turová 6, 962 34 Turová; SK;
Čička Roman, doc. Ing., PhD.; J.G.Tajovského 9, 917 08 Trnava 8; SK;
Hrušovský Ivan, Ing., PhD.; Dolné Lovčice 850/4, 919 27 Dolné Lovčice; SK;
Drienovský Marián, Ing., PhD.; Čajkovského 6323/19, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  114-2017 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.11.2024 
   Maximálna platnosť do  10.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 5/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2021 22/2021 ND2K
 
PUV 247-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 247-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.11.2017 Typ Doručené
1a Opis 10.11.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.11.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 10.11.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 10.11.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 10.11.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 10.11.2017 Typ Doručené
1g Rovnopis patentovej prihlášky 10.11.2017 Typ Doručené
1h Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 10.11.2017 Typ Doručené
1i Plná moc 10.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.11.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.12.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.12.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.12.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 19.12.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 19.12.2017 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 20.12.2017 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.01.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.01.2018 Typ Doručené
9a Opis 15.01.2018 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 15.01.2018 Typ Doručené
9c Anotácia 15.01.2018 Typ Doručené
9d Obrázok k anotácii 15.01.2018 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.02.2018 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 07.03.2018 Typ Doručené
12a Opis 07.03.2018 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 07.03.2018 Typ Doručené
12c Anotácia 07.03.2018 Typ Doručené
12d Obrázok k anotácii 07.03.2018 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2018 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 13.03.2018 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 13.03.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 13.03.2018 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 13.03.2018 Typ Interné listy
18 záznam o ukončení konania o PÚV 03.08.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.08.2018 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.09.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.11.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 03.11.2021 Typ Doručené
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.11.2021 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 10.11.2021 Typ Odoslané
PUV 247-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku