Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 246-2017
(11)  Utility Model Number  8372 
(21)  Application Number  246-2017 
(22)  Application Date  09.11.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.09.2018 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  04.01.2019 
(51)  International Patent Classification  B27B 17/00  B27G 23/00  B23D 57/02   
(54)  Title  Zariadenie na prichytenie rezného mechanizmu motorovej píly 
(57)  Abstract  Zariadenie na prichytenie rezného mechanizmu motorovej píly je tvorené ložiskovým domcom (1) uloženým na hnacom hriadeli (3) a je prispôsobené rezným mechanizmom rôznych typov motorových píl. Hnací hriadeľ (3) je prichytený na výstupnom hriadeli pomocou závitu a dvoma skrutkami (7), ktoré zabezpečujú hnací hriadeľ (3) proti samovoľnému uvoľneniu. Na výstupnom hriadeli vretenníka je umiestnené ložisko (4) domca dotlačené hnacím hriadeľom (3) a je zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8), vzdialenosť od vretenníka je zabezpečená vymedzovacím krúžkom (9). Ložiskový domec (1) je uložený na jednoradových guľkových ložiskách (4, 5), ktoré sú dotlačené vekom (2) domca prichyteného o ložiskový domec (1) skrutkami (6) s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Inventor(s)  Kuvik Tomáš, Ing.; Látky 109, 985 45 Látky; SK;
Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 20, 963 01 Krupina; SK;
Kováč Ján, doc. Ing., PhD.; Na barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec; SK;
Štefánek Milan, Ing.; 1. mája 200/15, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  09.11.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.10.2021 19/2021 ND2K
 
PUV 246-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 246-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2017 Type Delivered
1a Sprievodný list 09.11.2017 Type Delivered
1b Opis 09.11.2017 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 09.11.2017 Type Delivered
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.11.2017 Type Delivered
1e Výkresy 09.11.2017 Type Delivered
1f Anotácia 09.11.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.11.2017 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2017 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2017 Type Payment
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.01.2018 Type Payment
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2018 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 12.04.2018 Type Delivered
8a Anotácia 12.04.2018 Type Delivered
8b Opis 12.04.2018 Type Delivered
8c Nároky na ochranu 12.04.2018 Type Delivered
8d Výkresy 12.04.2018 Type Delivered
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.2018 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 21.05.2018 Type Delivered
10a Opis 21.05.2018 Type Delivered
10b Nároky na ochranu 21.05.2018 Type Delivered
10c Anotácia 21.05.2018 Type Delivered
10d Obrázok k anotácii 21.05.2018 Type Delivered
10e Výkresy 21.05.2018 Type Delivered
11 Odpoveď na správu úradu 04.06.2018 Type Delivered
11a Nároky na ochranu 04.06.2018 Type Delivered
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.06.2018 Type Internal Letter
14 výsledok rešerše 26.06.2018 Type Internal Letter
15 oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2018 Type Sent document
16 pokyn na zverejnenie PÚV 26.06.2018 Type Internal Letter
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.12.2018 Type Internal Letter
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.01.2019 Type Sent document
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.01.2021 Type Delivered
20a Sprievodný list 12.01.2021 Type Delivered
20b Plná moc 12.01.2021 Type Delivered
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 26.01.2021 Type Sent document
22 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 26.02.2021 Type Sent document
23 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.09.2021 Type Payment
24 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.09.2021 Type Delivered
24a Plná moc 27.09.2021 Type Delivered
25 predĺženie doby platnosti ÚV 01.10.2021 Type Sent document
PUV 246-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku