Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 246-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8372 
(21)  Číslo prihlášky  246-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27B 17/00  B27G 23/00  B23D 57/02   
(54)  Názov  Zariadenie na prichytenie rezného mechanizmu motorovej píly 
(57)  Anotácia  Zariadenie na prichytenie rezného mechanizmu motorovej píly je tvorené ložiskovým domcom (1) uloženým na hnacom hriadeli (3) a je prispôsobené rezným mechanizmom rôznych typov motorových píl. Hnací hriadeľ (3) je prichytený na výstupnom hriadeli pomocou závitu a dvoma skrutkami (7), ktoré zabezpečujú hnací hriadeľ (3) proti samovoľnému uvoľneniu. Na výstupnom hriadeli vretenníka je umiestnené ložisko (4) domca dotlačené hnacím hriadeľom (3) a je zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8), vzdialenosť od vretenníka je zabezpečená vymedzovacím krúžkom (9). Ložiskový domec (1) je uložený na jednoradových guľkových ložiskách (4, 5), ktoré sú dotlačené vekom (2) domca prichyteného o ložiskový domec (1) skrutkami (6) s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuvik Tomáš, Ing.; Látky 109, 985 45 Látky; SK;
Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 20, 963 01 Krupina; SK;
Kováč Ján, doc. Ing., PhD.; Na barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec; SK;
Štefánek Milan, Ing.; 1. mája 200/15, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.11.2024 
   Maximálna platnosť do  09.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 9/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 2/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.10.2021 19/2021 ND2K
 
PUV 246-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 246-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.11.2017 Typ Doručené
1b Opis 09.11.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 09.11.2017 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.11.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 09.11.2017 Typ Doručené
1f Anotácia 09.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.11.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2017 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.01.2018 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 12.04.2018 Typ Doručené
8a Anotácia 12.04.2018 Typ Doručené
8b Opis 12.04.2018 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 12.04.2018 Typ Doručené
8d Výkresy 12.04.2018 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 21.05.2018 Typ Doručené
10a Opis 21.05.2018 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 21.05.2018 Typ Doručené
10c Anotácia 21.05.2018 Typ Doručené
10d Obrázok k anotácii 21.05.2018 Typ Doručené
10e Výkresy 21.05.2018 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 04.06.2018 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 04.06.2018 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.06.2018 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 26.06.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2018 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 26.06.2018 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.12.2018 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.01.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.01.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 26.01.2021 Typ Odoslané
22 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 26.02.2021 Typ Odoslané
23 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.09.2021 Typ Platba
24 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.09.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
25 predĺženie doby platnosti ÚV 01.10.2021 Typ Odoslané
PUV 246-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku