Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 244-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9337 
(21)  Číslo prihlášky  244-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12C 13/00   
(54)  Názov  Automatizovaný pivovar 
(57)  Anotácia  Automatizovaný pivovar obsahuje prvú nádobu obsahujúcu zariadenia a súčasti pre prvú časť procesu varenia piva, druhú nádobu obsahujúcu zariadenia a súčasti pre druhú časť procesu varenia piva, kde prvá nádoba a druhá nádoba sú prepojené na privádzanie kvapaliny z prvej nádoby do druhej nádoby pomocou podtlaku, a zariadenia a súčasti pre prvú a druhú časť procesu varenia piva sú pripojené k riadiacemu systému. Prvá nádoba (A) a druhá nádoba (B) sú umiestnené vedľa seba na spoločnom ráme (1), pričom prvá nádoba (A) obsahuje vrchné torosférické dno (2), ktoré obsahuje pohon miešadla, podávač (4) sladu, nádoba (A) je vybavená ohrevom, aspoň jedným snímačom (8) teploty, a naspodku má zvažujúce sa dno a výpustný ventil (9), druhá nádoba (B) obsahuje vrchné torosférické dno (12), ktoré obsahuje pohon miešadla, dávkovač (26) chmeľu a kvasníc, snímač (24) tlaku, snímač (25) CO2 a pripojenie (15) na vývevu (17), táto druhá nádoba (B) je ďalej vybavená ohrevom a chladením, aspoň jedným snímačom (8) teploty, a naspodku má zvažujúce sa dno a výstupný ventil (22). Prvá nádoba (A) je s druhou nádobou (B) spojená cez výpustný ventil (9) prvej nádoby (A) a spojovacie potrubie (10) s filtrom (11), kde spojovacie potrubie (10) je pripojené k vrchnej časti druhej nádoby (B), pričom filtrácia a čerpanie kvapaliny sú zabezpečené pomocou podtlaku, pričom pohony miešadiel, ohrevy a chladenie nádob, snímače (8) teploty, podávač (4) sladu, dávkovač (26) chmeľu a kvasníc, výpustný ventil (9), výstupný ventil (22) a výveva (17) sú pripojené k ovládacej skrini (23), ktorá obsahuje jednodoskový počítač riadiaceho systému. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Juriga Martin, Ing., PhD.; A. Halašu 651/22, 026 01 Dolný Kubín 1; SK;
Pištek Peter, Ing., PhD.; Okružná 110/77, 022 04 Čadca 4; SK;
Valiček Michal, Ing.; Malá Čierna 10, 015 01 Malá Čierna; SK;
Guštafík Adam, Ing.; Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 1; SK;
Kohútová Michaela, Ing.; Martinček 62, 034 95 Martinček; SK;
Jezsó Kristián, Ing.; Gáňska 167, 925 32 Veľká Mača; SK;
Štofan Jaroslav, Ing.; Bzince 4, 956 05 Radošina; SK;
Žúrek Adam, Bc.; Kruhy 5005/5, 905 01 Senica 1; SK;
Belluš Tomáš, Bc.; Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Stradiot Martin, Bc.; Nejedlého 43, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Záhradník Michal, Bc.; Radoľa 136, 023 36 Radoľa; SK;
Sninčák Adam, Bc.; Holíčska 12, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK;
Vereski Tijana, Bc.; Janka Čmelika 107, 262 10 Kovačica; RS;
Hanzlík Peter, Bc.; Bernolákova 560/8, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.12.2024 
   Maximálna platnosť do  29.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 244-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 244-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 29.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 29.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 29.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 29.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 29.12.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.04.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
5b Opis 09.04.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 04.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 05.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 07.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.10.2021 Typ Odoslané
PUV 244-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku